Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej

Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej – realizacja twardych i miękkich wskaźników projektu

Zgodnie z procedurami monitoringu i ewaluacji, pomiaru wskaźników miękkich projektu dokonywano przy pomocy ankiet. Ankiety od ewaluacji i monitoringu zostały opracowane przez członków zespołu projektowego. Poprawki do ankiet nanosił osobiście kierownik projektu. W czasie trwania projektu dane z ankiet gromadzono i obrabiano w tzw. Bazie monitoringu, która miała postać pliku, programu excel. Tak zgromadzone dane, następnie przetwarzano i prezentowano w postaci okresowych raportów z ewaluacji i monitoringu (osobiście byłem współautorem kilku takich raportów). Najważniejsze obszary danych pochodzące ze wspomnianych raportów zostaną omówione w niniejszym podrozdziale.

Podział uczestników projektu według kryterium posiadanego wykształcenia

Zgodnie z założeniami projektu uczestnikami szkoleń i doradztwa indywidualnego zostało 30 absolwentów zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Grupa, która była objęta badaniem to 11 kobiet i 19 mężczyzn. Wszyscy z uczestników, to były osoby nieaktywne zawodowo, w tym 18 osób nadal kształcących się. Wykształcenie wyższe zadeklarowało 13 osób w tym 6 kobiet i 7 mężczyzn, na pomaturalne wykształcenie wskazało 5 osób w tym 2 kobiety i 3 mężczyzn, natomiast ponadgimnazjalne wykształcenie posiada 12 osób – 3 kobiety i 9 mężczyzn. Status wykształcenia uczestników projektu przedstawia poniższy wykres na rysunku nr 3.1. Rysunek nr 3.1 Status wykształcenia uczestników projektu

statystyki wykształcenia

Uczestnicy szkoleń to osoby w wieku od 18 do 25 roku życia. 7 osób z 30 objętych badaniem to osoby z terenów wiejskich w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn. W okresie objętym badaniem zrealizowano następujące szkolenia: Biznes plan, Zakładanie działalności gospodarczej, Zewnętrzne źródła finansowania MŚP, Księgowość firmy, podatki, Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw, Poznaj swoje możliwości i predyspozycje- jak być przedsiębiorczym?, Asertywność w praktyce, Marketing i sprzedaż, Sztuka motywacji, Stres – wróg czy przyjaciel? Ponadto w okresie objętym badaniem uczestnicy I i II cyklu projektu korzystali ze wsparcia w postaci 15 godzin doradztwa indywidualnego (w sumie 30 godzin rozłożonych po 15 godzinna oba cykle projektu). W trakcie trwania doradztwa na bieżąco monitorowano jego przebieg m.in. poprzez sprawdzanie formularzy wykonania usługi doradztwa, kontrolowanie obecności uczestników.

Podział uczestników projektu ze względu miejsca zamieszkania

7 osób z 30 ankietowanych uczestników projektu to były osoby z terenów wiejskich, w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn. Przeważająca większość stanowili mieszkańcy miast, bo aż 23 uczestników, w tym 6 kobiet i 17 mężczyzn. Status zamieszkania uczestników projektu przedstawia wykres na

statystyki zamieszkania

Poziom zadowolenia uczestników z przeprowadzonych szkoleń oraz doradztwa indywidualnego

 

Uczestnicy podczas ostatniego dnia zajęć oceniali organizację szkoleń pod względem następujących kryteriów:

 

  • efektywnego wykorzystania czasu zajęć – średnio 75,60% uczestników oceniło je na poziomie bardzo dobrym, a 17,73% na poziomie dobrym;
  • wyposażenia sali wykładowej dla potrzeb szkolenia – średnio 82,32% uczestników oceniło je na poziomie bardzo dobrym, a 14,62% na poziomie dobrym;
  • pracy organizatora szkolenia – średnio 84,38% uczestników oceniło ją na poziomie bardzo dobrym, a 15,29% na poziomie dobrym;
  • poczęstunku dla uczestników – średnio 75,50% uczestników oceniło go na poziomie bardzo dobrym, a 19,20% na poziomie dobrym;

 

Podsumowanie oceny organizacji szkoleń, którą dokonali uczestnicy I i II cyklu projektu w okresie objętym badaniem,

ocena organizacyjna

Uczestnicy oceniali organizację doradztwa indywidualnego pod względem następujących kryteriów:

  • Sposobu organizacji doradztwa
  • Miejsca odbywania się doradztwa
ocena doradztwa

Ocena trenerów prowadzących szkolenia

Uczestnicy szkoleń w ankietach mieli możliwość dokonania oceny trenerów w skali 1-5 (gdzie 1 oznaczało- bardzo źle, 5-bardzo dobrze) pod względem następujących kryteriów: Przygotowanie do zajęć, Komunikatywność, Stosowanie urozmaiconych sposobów przekazywania wiedzy, Umiejętność przewidywania potrzeb uczestników i reagowania na nie, Umiejętność aktywizacji uczestników szkolenia.

ocena trenerów

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)