Tworzenie projektu “Młodzi na start”

Realizacja projektu ?Młodzi na Start? w ramach działania 6.2 POKL została poprzedzona miesięcznym okresem przygotowawczym. W okresie tym firma Europrojekt w pierwszej kolejności badała możliwość realizacji alternatywnych form projektów szkoleniowych w oparciu o Program Operacyjny ?Kapitał Ludzki?. W ramach procesu decyzyjnego kierownictwo firmy analizowało, między innymi:

 • wielkość dofinansowania unijnego o jaką może być wsparta realizacja rozpatrywanych projektów,
 • wielkość kapitału własnego o jakie musi zostać uzupełniona dotacja Unijna,
 • cele, zadania i środki rzeczowe jakie mogą być sfinansowane z dotacji projektowej,
 • rygory i wymagania stawiane przez Instytucję finansującą (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) wnioskodawcom starającym się od dotacje,
 • szacowana prawdopodobieństwo otrzymania wnioskowanego dofinansowania przez firmę Europrojekt,
 • dostępne środki finansowe, które mogą zostać zabezpieczone przez firmę, pod realizację projektu,
 • wpływ projektu na płynność finansową firmy,
 • ryzyko nie zrealizowania zakładanych w ramach projektu rezultatów miękkich i twardych oraz jego konsekwencje dla firmy Europrojekt,
 • wpływ projektu na promocję firmy i jej działalności komercyjną.

Uwzględniając wszystkie powyższe kryteria, podjęto decyzję o wystąpieniu o dofinansowanie na realizację projektu. Realizacja projektu miała zacząć się w momencie otrzymania pozytywnej decyzji o wsparciu projektu ze środków Europejskich.

Powołano zespół wewnątrz firmowych ekspertów, których zadaniem było opracowanie studium wykonalności projektu na potrzeby Instytucji Finansującej. Studium wykonalności było przygotowywane w formie wniosku, którego wzór został przedłożony wnioskodawcom przez Instytucję Finansującą. Wniosek projektowy pozwolił na określenie czterech ważnych obszarów przy budowie projektu ?Młodzi na Start?. W ramach tych obszarów dokładnie:

 • zbadano i zdefiniowano problem, grupy docelowe i cel projektu,
 • opracowano kosztorys i harmonogram projektu,
 • ustalono wymagane kompetencje zespołu projektowego,
 • powołano zespół projektowy.

Definiowanie problemu, grupy docelowej i celu projektu

Uzasadnieniem realizacji projektu był wysoki poziom bezrobocia wśród młodych osób absolwentów szkół średnich i wyższych. Liczba bezrobotnej młodzieży w wieku do 25 roku życia wynosiła na początku 2008 roku aż 19,6 tysięcy osób na terenie Dolnego Śląska. Liczba ta stanowiła około 10% ogółu bezrobotnych w województwie, czyli więcej niż wynosiła średnia krajowa. Bezrobocie wśród osób w wieku 18-25 lat stanowi poważny problem, jego obniżanie powinno być więc jednym z celów naszego regionu. Powodem niechęci pracodawców do zatrudniania młodych osób jest głównie brak doświadczenia zawodowego, trudności w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu, poszukiwanie nowej ścieżki rozwoju.

Wobec wyżej wymienionych problemów jedną z alternatyw może być samozatrudnienie. Projekt był więc wynikiem analizy sytuacji gospodarczej w regionie i wywiadów z absolwentami. Ponadto, założyciele firmy Europrojektu przez 2 lata pracowali w Punkcie Konsultacyjnym, działającym przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie mogli zapoznać się z potrzebami osób młodych, udzielając im porad i poznając ich potrzeby. Współpracowali też z instytucjami rynku pracy, otoczenia biznesowego i lokalnymi ?okienkami? przedsiębiorczości. Z przeprowadzonych obserwacji wynikało, iż istnieje duża potrzeba wspierania młodych osób w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

To właśnie ta grupa wiekowa bardzo często wyrażała chęć założenia własnej firmy. Wiąże się to ze stosunkowo słabym wchłanianiem przez dolnośląski rynek pracy kolejnych grup absolwentów. Dlatego tez młodzi ludzie mają poczucie własnej bezradności, wynikającej z oddziaływania dwóch czynników: brak doświadczenia zawodowego uniemożliwia im znalezienie pracy, a brak pracy ? zdobycie doświadczenia. Im niższe wykształcenie , tym trudniejsza sytuacja odnalezienia się na rynku pracy.

Problemy, które są wspólne dla absolwentów, to:

 • niski poziom samooceny wywołany trudnościami ze znalezieniem pracy,
 • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • problem z określeniem ścieżki zawodowej.

Natomiast przeszkodą dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą jest:

 • brak środków finansowych na starcie i w pierwszych miesiącach działalności,
 • nieznajomość przepisów i zasad zakładania firmy,
 • brak praktycznych umiejętności wypełniania dokumentów rejestrowych,
 • brak wiedzy na temat zasad działania rynku,
 • brak podstawowych umiejętności przedsiębiorczych, takich, jak marketing i techniki sprzedaży.

Rozwiązaniem mogło być odpowiednie wsparcie szkoleniowo-doradcze, a także finansowe. Zaplanowany projekt miał pozwolić na zniwelowanie problemów absolwentów i przygotowanie nowych przedsiębiorców do trwałego i skutecznego funkcjonowania na rynku UE. Celem głównym projektu było założenie działalności gospodarczej przez 12 osób z regionu Dolnego Śląska w wieku 18-25 roku życia do końca stycznia 2010 roku. Miał on zostać osiągnięty poprzez zapewnienie Beneficjentom Ostatecznym kompleksowego wsparcia pomagającego w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności.

Aby w odpowiedni sposób przygotować Beneficjentów Ostatecznych do samozatrudnienia konieczne było dostarczenie im niezbędnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności ?miękkich?, t.j. takich, które zapewniają sprawne zarządzanie sobą (kompetencje osobiste) oraz wysoką skuteczność interpersonalną (kompetencje społeczne). Poza szkoleniami Beneficjenci Ostateczni mieli otrzymać również indywidualne wsparcie doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczych, tworzenia biznesplanów, doradztwa zawodowego, a także wsparcia pomostowego.

Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć:

 • wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia firmy oraz funkcjonowania rynku pracy przez 30 Beneficjentów Ostatecznych do 31.12.2009 przez udział w szkoleniach i doradztwie z przedsiębiorczości;
 • wzrost umiejętności praktycznych wypełniania dokumentów związanych z prowadzeniem firmy przez 30 Beneficjentów Ostatecznych do 30.04.2009 przez udział w warsztatach praktycznych;
 • wzrost motywacji i samooceny przez 30 Beneficjentów Ostatecznych do 31.12.2009 przez udział w szkoleniach psychologicznych i doradztwie psychologiczno-zawodowym;
 • przełamanie barier osobistych przez 30 Beneficjentów Ostatecznych do 31.12.2009 przez udział w szkoleniach psychologicznych i doradztwie psychologiczno-zawodowym;
 • eliminacja barier w dostępie do źródeł finansowania na starcie oraz w pierwszych miesiącach funkcjonowania firm dla 12 osób do końca 31.12.2009 dzięki przyznaniu dofinansowania w postaci dotacji UE;
 • uniezależnienie się od rynku pracy przez minimum 12 Beneficjentów Ostatecznych do końca 30.06.2009 przez samozatrudnienie.

Cele projektu były zgodne z:

 • celem horyzontalnym 2 NSRO ? poprawa jakości kapitału ludzkiego i spójności społecznej przez udział w szkoleniach i doradztwie;
 • priorytetem strategicznym nr 3 Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015-Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości przez samozatrudnienie;
 • celem 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ? promocja oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia,
 • założeniami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego kapitał Ludzki oraz celami określonymi w Planie Działania dla Priorytetu VI, wśród których zaplanowano przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 600 osobom;
 • celem społecznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Priorytet 5 Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich, działanie nr 3 Promocja Samozatrudnienia poprzez kompleksowe wsparcie osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt adresowany był do 30 młodych osób, których wiek wahał się miedzy 18 a 25 rokiem życia. Osobami tymi byli mieszkańcy Dolnego Śląska, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o wsparcie w ramach uczestnictwa w projekcie. Założono również, że minimalny udział kobiet w grupie docelowej projektu będzie wynosić minimum 50%. Wybrani Beneficjenci Ostateczni napotykają na liczne bariery: firmy niechętnie zatrudniają osoby bez doświadczenia zawodowego i o niedostosowanych kwalifikacjach.

Młodzi ludzie nie posiadają też sprecyzowanych planów zawodowych, pomysłów na swoja działalność gospodarczą, nie znają własnego potencjału zawodowego oraz osobistych predyspozycji. Obawy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wynikają u nich natomiast z braku wiedzy na temat procedur rejestracyjnych i prowadzenia firmy, a także z pozyskiwaniem kapitału w pierwszym okresie działalności. Poza tym, na rynku istnieje zbyt mała liczba szkoleń związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, dlatego trudno jest dotrzeć do informacji na ten temat.

Ponadto, brak umiejętności ?miękkich? i brak dostępu do specjalistów w tej dziedzinie (wysokie koszty usług doradczych i szkoleniowych, brak informacji o możliwościach doradztwa indywidualnego) uzasadniał wsparcie psychologiczno ? doradcze. Wsparcie, które zostało zaproponowane w projekcie miało wpłynąć na eliminację wyżej wymienionych barier przez udział absolwentów w szkoleniach, doradztwie i wsparciu finansowym.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)