Posts tagged "projekt młodzi na start"

Realizacja twardych i miękkich rezultatów projektu

Realizacja twardych rezultatów projektu

15 uczestnikom projektu ?Młodzi na Start? udzielono w sumie pomocy finansowej w kwotach:

 • 349829,55 PLN na rozwój przedsiębiorczości (na założenie swojej pierwszej firmy)
 • 46054,92 PLN w postaci wsparcia pomostowego (na bieżące wydatki w założonej firmie przez okres 6 pierwszych miesięcy jej istnienia)
 • 26400,00 PLN w postaci usług szkoleniowo doradczych (wynagrodzenie trenerów i doradców)
 • W sumie wsparcie finansowe udzielone uczestnikom projektu wyniosło 422284,47 PLN. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:31

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej

Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej – realizacja twardych i miękkich wskaźników projektu

Zgodnie z procedurami monitoringu i ewaluacji, pomiaru wskaźników miękkich projektu dokonywano przy pomocy ankiet. Ankiety od ewaluacji i monitoringu zostały opracowane przez członków zespołu projektowego. Poprawki do ankiet nanosił osobiście kierownik projektu. W czasie trwania projektu dane z ankiet gromadzono i obrabiano w tzw. Bazie monitoringu, która miała postać pliku, programu excel. Tak zgromadzone dane, następnie przetwarzano i prezentowano w postaci okresowych raportów z ewaluacji i monitoringu (osobiście byłem współautorem kilku takich raportów). Najważniejsze obszary danych pochodzące ze wspomnianych raportów zostaną omówione w niniejszym podrozdziale. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:31

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Ewaluacja i monitoring projektu

Celem głównym projektu ?Młodzi na start? było założenie działalności gospodarczej przez 12 osób – mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-25 lat. Cel ten miał zostać osiągnięty przez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia, pomagającego w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez: Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • monitoring projektu
 • ewaluacja projektu
 • monitoring i ewaluacja projektu pokl
 • monitoring projektu pokl

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:22

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Procedury obiegu korespondencji oraz dokumentów finansowych

Procedura obiegu korespondencji oraz dokumentów finansowych

Osobami odpowiedzialnymi za odbiór wszelkiej korespondencji wewnątrz firmy realizującej projekt oraz korespondencji z instytucjami zewnętrznymi byli współwłaściciele firmy lub osoba wyznaczona w tym celu w danym czasie. Po dokonaniu odbioru korespondencji dotyczącej realizacji projektów współwłaściciele firmy byli zobowiązani do przejrzenia korespondencji, zlecenia wpisania jej do Książki Korespondencji oraz przekazania jej Kierownikowi Projektu.

W dalszej kolejności Kierownik Projektu dokonywał rozdysponowania korespondencji pomiędzy członków zespołu projektowego zgodnie z zakresem zadań powierzonych do realizacji w ramach projektu. Selekcja, wpisanie oraz przekazanie korespondencji musiały być dokonywane w dniu jej odbioru. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • korespondencja finansowa

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:20

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Zarządzanie i kontrola finansowa projektu

Procedury wyboru dostawców w projekcie

W ramach wewnętrznej kontroli finansowej ze strony kierownika projektu oraz w ramach zewnętrznej kontroli ze strony instytucji finansującej projekt, wdrożono zestaw procedur regulujących generowanie kosztów projektu oraz wydatkowanie jego zasobów finansowych. Procedury te miały głównie zastosowanie w przypadku zamiaru nabycia towarów lub usług, których wartość przekraczała kwotę 20 000,00 PLN. W przypadku, gdy wartość towarów lub usług nie przekraczała kwoty 20 000,00 PLN stonowanie tych procedury nie było obligatoryjne. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:19

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: ,

Konkurs biznes planów projektu

Konkurs biznes planów ? wyłonienie najlepszych formalnie i merytorycznie przedsięwzięć, kwalifikujących się do dotacji

Mimo, iż projekt zakładał przeszkolenie w sumie 30 uczestników tylko 12 przedsięwzięć mogło zostać zakwalifikowanych do dofinansowania. Jeszcze na etapie planowania projektu, w uzgodnieniu z Instytucją finansującą przewidziano ostatni etap weryfikacji 12 najlepszych pomysłów na biznes. O dofinansowaniu lub nie danego przedsięwzięcia miała decydować ocena biznes planu napisanego przez uczestników projektu. Uczestnicy projektu oprócz biznes planu zobowiązani byli również złożyć komplet dokumentów. Pełny komplet dokumentów składał się z: Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:19

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: ,

Organizacja sesji szkoleniowych w projekcie “Młodzi na start”

W procesie rekrutacji do projektu wyłoniono w sumie 30 osób, których przeszkolenie zakładały wskaźniki projektu. Grupa 30 beneficjentów została podzielona na 2 cykle szkoleniowe, z czego I cykl liczył 15 Beneficjentów Ostatecznych oraz II cykl liczył 15 Beneficjentów Ostatecznych.Taki podział wynikał nie tylko z umowy podpisanej z instytucją finansującą, ale również umożliwiał sprawniejsze przeprowadzenie szkoleń, przeprowadzenie konkursu biznes planów oraz finansowe zarządzanie projektem. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:17

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: ,

Cykl życia projektu “Młodzi na Start”: faza realizacji, ewaluacji oraz audytu

Organizacja szkoleń dla Beneficjentów projektu “Młodzi na start”

W celu zapewnienia udziału w projekcie założonej liczby Beneficjentów Ostatecznych, zaplanowano przeprowadzenie kilkustopniowego procesu rekrutacji na terenie całego województwa, który składał się z następujących etapów:

 1. Etap I (Promocja projektu) ? przeprowadzenie kampanii informującej o projekcie za pośrednictwem regionalnych mediów, stron www, ulotek i plakatów promocyjnych oraz Powiatowych Urzędów Pracy.
 2. Etap II ? przyjmowanie zgłoszeń, analiza dokumentacji rekrutacyjnej, wybór Beneficjentów Ostatecznych spełniających kryteria projektowe.
 3. Etap III ? rozmowy kwalifikacyjne z udziałem członków zespołu projektowego, dotyczące motywów ubiegania się o udział w projekcie, doświadczenie Beneficjenta Ostatecznego pod kątem planowanej działalności. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:11

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Kryteria oceny merytorycznej projektu

 

Kryteria i procedura oceny merytorycznej projektu

Następnym etapem oceny była ocena merytoryczna wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów. Ocena merytoryczna prowadzona była w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne określone w dokumentacji konkursowej. Wniosek, aby mógł otrzymać dofinansowanie, musiał spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne. Za stopień w jakim wniosek spełniał ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne w trakcie oceny merytorycznej przyznawane były oceny punktowe.Każdy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu mógł otrzymać maksymalnie 120 punktów. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczyły ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności wnioskodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólne kryteria merytoryczne miały charakter uniwersalny, tj. odnoszący się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Zastosowane zostały następujące ogólne kryteria merytoryczne: jakość projektu, beneficjenta oraz finansowania projektu.

Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • merytoryczna ocena pracy
 • ocena merytoryczna
 • ocena projektu

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:09

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Procedury oceny projektu “Młodzi na start” i uruchamiania: Ocena formalna

Procedura oceny projektu ?Młodzi na start? i uruchamiania

Konkurs w ramach którego oceniano projekt ?Młodzi na start? miał charakter otwarty. Podstawą przystąpienia do konkursu było wypełnienie wzoru wniosku o dofinansowanie projektu, przedłożonego przez instytucję finansującą (DWUP). Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów rozpoczął się 2 czerwca 2008 r. Planowany termin zamknięcia konkursu ubiegał 31 grudnia 2008 r. Wnioski złożone po upływie tego terminu były automatycznie dyskwalifikowane. Kompletną dokumentację konkursową należało dostarczyć do siedziby instytucji organizującej konkurs. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:07

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Następna strona »