Posts tagged "cele i wskaźniki projektu"

Cele i wskaźniki projektu Inwestycja w samego siebie

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących rezultatów: Rezultatów twardych takich jak:

 • 12 osób założy działalność gospodarczą – źródłem danych dla pomiaru wskaźnika będą kopie dokumentów rejestracyjnych Beneficjentów Ostatecznych
 • 30 osób zakończy udział w szkoleniach i doradztwie – źródłem dla pomiaru wskaźnika będzie liczba wydanych certyfikatów
 • 12 osób otrzyma wsparcie finansowe na starcie i w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności – źródłem dla pomiaru wskaźnika będzie liczba wypłaconych dotacji i wsparcia pomostowego.
 • 12 osób otrzyma doradcze wsparcie pomostowe w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności – źródłem dla pomiaru wskaźnika będzie liczba wypełnionych formularzy doradczych Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:20

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,

Realizacja twardych i miękkich rezultatów projektu

Realizacja twardych rezultatów projektu

15 uczestnikom projektu ?Młodzi na Start? udzielono w sumie pomocy finansowej w kwotach:

 • 349829,55 PLN na rozwój przedsiębiorczości (na założenie swojej pierwszej firmy)
 • 46054,92 PLN w postaci wsparcia pomostowego (na bieżące wydatki w założonej firmie przez okres 6 pierwszych miesięcy jej istnienia)
 • 26400,00 PLN w postaci usług szkoleniowo doradczych (wynagrodzenie trenerów i doradców)
 • W sumie wsparcie finansowe udzielone uczestnikom projektu wyniosło 422284,47 PLN. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:31

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Kryteria oceny merytorycznej projektu

 

Kryteria i procedura oceny merytorycznej projektu

Następnym etapem oceny była ocena merytoryczna wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów. Ocena merytoryczna prowadzona była w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne określone w dokumentacji konkursowej. Wniosek, aby mógł otrzymać dofinansowanie, musiał spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne. Za stopień w jakim wniosek spełniał ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne w trakcie oceny merytorycznej przyznawane były oceny punktowe.Każdy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu mógł otrzymać maksymalnie 120 punktów. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczyły ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności wnioskodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólne kryteria merytoryczne miały charakter uniwersalny, tj. odnoszący się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Zastosowane zostały następujące ogólne kryteria merytoryczne: jakość projektu, beneficjenta oraz finansowania projektu.

Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • merytoryczna ocena pracy
 • ocena merytoryczna
 • ocena projektu

Be the first to comment - What do you think?
Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:09

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,