Sprint w Metodyce Scrum

Sprint to główny element Scruma, cykl pracy, który mieści się w okresie maksymalnie jednego miesiąca. Czas trwania Sprinta pozostaje niezmienny w całym okresie tworzenia i pracy nad produktem. Sprinty mają charakter cykliczny, następują po sobie. Przy okazji każdego używa się tej samej struktury scrumowej.

Sprint to iteracja, czyli powtarzanie tego samego w ciągu, w określonych odcinkach czasowych. Między Sprintami nie ma przerw, następują one kolejno po sobie. Na sprinty składają się spotkania planistyczne Sprintu, prace programistyczne, przegląd Sprintu oraz retrospektywy Sprintu. W trakcie Sprintu Mistrz dopilnowuje, aby nie wprowadzać w działania żadnych zmian, które mogłyby negatywnie wpłynąć na cel Sprintu. Nie tylko to ma znaczenie. Mistrz odpowiada także za to, by założone cele jakościowe oraz skład osobowy w trakcie sprintu pozostały takie same.

Cele ustalone są w projekcie. Projekt jest wykorzystywany w produkcji oprogramowania i odnosi się do tego, co ma powstać oraz w myśl jakiego systemu. Dzięki projektowi produkt powstaje według planu i pozwala osiągnąć końcowy efekt pod postacią skończonego produktu. Dodatkowo ważny jest horyzont prac, czyli ramy czasowe, podczas których dany projekt musi być skończony i oddany Klientowi.

Spotkanie planistyczne Sprintu – najważniejsze informacje

Celem spotkań planistycznych Sprintu jest zaplanowanie nowych iteracji. Do spotkań dochodzi, gdy trzeba wprowadzić pewne zmiany w dotychczasowych działaniach. Spotkanie planistyczne Sprintu musi się zamknąć w okresie ośmiu godzin przy planowaniu miesięcznego Sprintu. W tym czasie trzeba zbudować funkcjonalność postaci przyrostu produktu w czasie trwania jednego Sprintu.

Każde spotkanie składa się z dwóch części: na początku ustala się „co?” (najwyższe pozycje w rejestrze produktowym), a potem odpowiada się na pytanie „jak?” (jak przekształcić wybrane części w przyrost produktu. Początkowo planuje się projekt pracy, identyfikuje się zadania, szczegółowe opisy prac, które prowadzą do stworzenia rejestru produktowego, zamieniając go w działający program. Na tym etapie dzieli się prace tak, by mogły być skończone w trakcie maksymalnie jednego dnia). Tylko w niektórych zespołach dochodzi do połączenie tych dwóch części spotkań. I w tym samym czasie ustala się w nich rejestr produktowy, przyrost, szacuje możliwości produkcyjne zespołu oraz mierzy wydajność Zespołu. Ilość i jakość prac każdorazowo zależy od Zespołu. Tylko on może ocenić, jak osiągnąć wyznaczone sobie cele. Cel Sprintu może być jednak ustalony dopiero po wyborze zakresu pracy.

Cel Sprintu to fragment, odcinek do osiągnięcia celu wydania. Jego jasne określenie jest ważne. Pozwala uzmysłowić Zespołowi, po co buduje się kolejny przyrost produktu. Z drugiej strony daje jemu nieco swobody, koniecznej do realizacji zamierzonych celów. Jeśli założony cel okazuje się za trudny, jego realizacja odbiega od tego, czego oczekiwano, dochodzi tylko do częściowej jego realizacji.

W przypadku krótszych Sprintów zasadą jest przeznaczanie na planowanie około 5% czasu trwania sprintu.

W trakcie spotkania zespół może ustalić, że ma za mało lub za dużo pracy. W takiej sytuacji można liczyć na renegocjowanie zakresu pracy z Właścicielem. Dochodzenie do wniosków dotyczących zakresu pracy ma ogromne znaczenie. Pozwala bowiem potraktować zespół jako całość, poprzez uświadomienie sobie, że może on zwyciężyć jako całość lub przegrać także jako zespół. Wszystko rozgrywa się w grupie, a nie indywidualnie. To właśnie od uświadomienia sobie, że sukces warunkuje poleganie na sobie, zależy, czy zespół będzie w stanie sam się organizować i uzyskać w swoich działaniach skuteczność.

Na czym polega przegląd Sprintu?

Na koniec Sprintu organizuje się nieformalne spotkanie, które w przypadku miesięcznych Sprintów trwa cztery godziny, a w przypadku krótszych Sprintów – nie może trwać dłużej niż 5% czasu długości trwania całego Sprintu.

Ten etap poświęcony jest na podsumowanie wykonywanej pracy przez Zespół scrumowy oraz interesantów. To również czas na planowanie prac w kolejnych Sprintach. Na tym etapie właściciel Produktu ocenia, które funkcjonalności zostały wdrożone, a których nie udało się zrealizować. Zespół skupia się na omawianiu prac, które będą realizowane w trakcie Sprintu. Porusza się działania zakończone sukcesem, jak również problemy i metody, z którymi spotkał się Zespół. Kolejny punktem jest prezentowanie pracy przez Zespół oraz odpowiadanie na ewentualne pytania. Rolą Właściciela Produktu jest wysunięcie propozycji dotyczących prawdopodobnych terminów zakończenia prac (uwzględniając różny możliwości tempa prac). Podane fakty omawiane są, dyskutowane oraz określa się dalszy zakres prac.

Przegląd Sprintu tym sposobem to podstawa do kolejnego spotkania planistycznego Sprintu.

Na czym polega retrospektywa Sprintu?

Retrospektywa Sprintu ma miejsce po przeglądzie Sprintu, a jeszcze przed kolejnym spotkaniem planistycznym. Spotkanie trwa nie dłużej niż trzy godziny. W trakcie tego czasu Mistrz zachęca do przejrzenia oraz zweryfikowania członków Zespołu ich pracy programistycznej, co pozwoli określić ewentualne błędy oraz uczynić pracę w kolejnych Sprintach bardziej efektywną i przyjemną.

Retrospektywa ma na celu sprawdzenie, jak wyglądał mijający Sprint, pod względem wkładu poszczególnych osób w nim biorących udział oraz relacji między nimi zachodzących, oceny procesu i narzędzi. Podczas takiego spotkania dochodzi do wyłonienia pozytywnych elementów oraz słabszych działań, które gdyby były inaczej przeprowadzone, można by było podnieść efektywność pracy. Ocenie podlega skład zespołu, rozkład spotkań, wybór narzędzi, metod komunikacji, procesów – wszystkiego, co pozwoliło przekształcić rejestr produktowy w „zakończone” fragmenty produktu.

Efektem tego spotkania powinny pozostać także kroki naprawcze, które pozwolą na ich wprowadzenie w kolejnych Sprintach.

Zasady codziennego Scruma

Zanim zespół podejmie się realizacji codziennych zadań, spotyka się na piętnastominutowym spotkaniu, nazywanym Codziennym Scrumem. Każdorazowo spotkanie to odbywa się w tym samym miejscu i tym samym czasie. Powtarzane jest w trakcie trwania całego Sprintu. Na straży codziennych scrumów czuwa Mistrz, który dba, by spotkania się odbywały oraz by kończyły się one w krótkim czasie, a żeby każdy mówił zwięźle i na temat. Natomiast odpowiedzialność za przeprowadzenie Scruma leży na zespole.

W trakcie 15-minutowego spotkania członkowie zespołu zdają sprawozdanie, co zrobili od ostatniego spotkania, jakie zespół stawia sobie zadania na dany dzień oraz gdy pojawia się taka potrzeba, wszyscy członkowie starają się znaleźć rozwiązania ewentualnych problemów. Stosując się do tej zasady, można usprawnić komunikację, wykluczyć stratę czasu na nieproduktywne, czasochłonne rozmowy oraz usunąć potencjalne przeszkody w pracy.

Codzienny Scrum promuje samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji. Wpływa na świadomość znajomości postępu pracy projektowych w Zespole.

Codzienny Scrum nie jest otwarty dla każdego. W spotkaniu tym nie może wziąć udziału każdy, kto uzna, że jest zainteresowany tematem.  W trakcie codziennych spotkań uczestniczy zespół, który zobowiązał się osiągnąć Cel Sprintu. W ten sposób optymalizuje się prace i zwiększa ich efektywność, tak by cel Sprintu mógł być osiągnięty.

Istotne znaczenie odgrywają także narzędzia Scrumowe: mianowicie rejestr produktowy, rejestr zadaniowy, wykres wypalania dla wydania i wykres wypalania dla Sprintu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Sprint w Metodyce Scrum, 8.0 out of 10 based on 2 ratings