Realizacja twardych rezultatów projektu

I Wskaźnik n 1

 • Rezultat zakładany we wniosku o dofinansowanie: 12 osób założy działalność gospodarczą.
 • Realizacja rezultatu w ramach projektu: W ramach I i II cyklu projektu działalność gospodarczą założyło 12 osób. Realizacja wskaźnika wynosiła zatem 100%.
 • Źródło danych dla pomiaru: kopie dokumentów rejestrowych Beneficjentów Ostatecznych.

II Wskaźnik n 2

 • Rezultat zakładany we wniosku o dofinansowanie: 30 osób zakończy udział w szkoleniach i doradztwie
 • Realizacja rezultatu w ramach projektu: W ramach I i II cyklu projektu w szkoleniach i doradztwie udział zakończyło 29 osób (jedna z uczestniczek zrezygnowała z udziału w projekcie w trakcie trwania cyklu szkoleniowego). Realizacja wskaźnika wynosi zatem 96,67%.
 • Źródło danych dla pomiaru: liczba wydanych certyfikatów.

III Wskaźnik n 3

 • Rezultat zakładany we wniosku o dofinansowanie: 12 osób otrzyma wsparcie finansowe na starcie i w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności
 • Realizacja rezultatu w ramach projektu: 12 osób z I i II cyklu projektu otrzymało wsparcie finansowe w postaci:- środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – łączna kwota wypłaconych środków to 359 252,73zł
  – środków finansowych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego
  – łączna kwota wypłaconego wsparcia pomostowego to 46 870,46zł.
  Realizacja wskaźnika wynosi zatem 100%.
 • Źródło danych dla pomiaru: liczba wypłaconych dotacji i wsparcia pomostowego.

IV Wskaźnik n 4

 • Rezultat zakładany we wniosku o dofinansowanie: 12 osób otrzyma doradcze wsparcie pomostowe w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności.
 • Realizacja rezultatu w ramach projektu: W ramach I i II cyklu projektu 12 osób otrzymało wsparcie pomostowe w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności ? łączna liczba godzin udzielonego doradztwa pomostowego to 255. Realizacja wskaźnika wynosi zatem 100%.
 • Źródło danych dla pomiaru: liczba wypełnionych formularzy doradczych.

Po analizie danych uzyskanych z ankiet ewaluacyjnych, testów wiedzy, rozmów z Beneficjentami Ostatecznymi i trenerami, które służyły jako narzędzie badawcze realizacji zamierzonych w projekcie rezultatów nasuwają się następujące wnioski:

 • Organizacja wsparcia szkoleniowego w ramach projektu została oceniona przez uczestników na wysokim poziomie o czy świadczą uzyskane dane np.: aż 69,99% Beneficjentów Ostatecznych oceniło pracę organizatora? na ocenę bardzo dobrą; 62,77% osób opowiedziało się za bardzo dobrym poziomem ?wykorzystania czasu zajęć podczas szkoleń.
 • Uczestnicy projektu wysoko ocenili
 • Uczestnicy projektu wysoko ocenili również przekazane im materiały szkoleniowe: aspekt merytoryczny materiałów został przez 63,16% Beneficjentów Ostatecznych oceniony na poziomie bardzo dobrym.
 • Siedmiu na dziesięciu trenerów prowadzących szkolenia zostało ocenionych powyżej 4,5 pkt, co świadczy o zadowoleniu uczestników projektu ze sposobu prowadzenia zajęć. Najlepiej ocenionym trenerem został prowadzący szkolenie pt.?Stres wróg czy przyjaciel?? ze średnią oceną 4,99 pkt. Ponadto najwyższej ocenionym przez Beneficjentów Ostatecznych kryterium w ramach oceny trenerów było ?przygotowanie do zajęć?, (79,15% badanych oceniło je na poziomie bardzo dobrym).
 • Ogólna ocena trenerów prowadzących doradztwo indywidualne w obu cyklach realizowanego projektu wyniosła 4,85 pkt.
 • Organizacja doradztwa w ramach wsparcia pomostowego oceniona została na wysokim poziomie – pięciu na siedmiu trenerów prowadzących doradztwo ocenionych zostało przez uczestników na 5,00 pkt. 100% Beneficjentów Ostatecznych oceniło organizację doradztwa na poziomie bardzo dobrym.

W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty miękkie:

 • U 97,92% Beneficjentów Ostatecznych nastąpił wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku;
 • U 96,63 % Beneficjentów Ostatecznych nastąpił wzrost umiejętności praktycznych;
 • U 92,41 % Beneficjentów Ostatecznych nastąpił w zrost motywacji, samooceny i zwiększenie wiary w możliwość zmiany aktualnej sytuacji i osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych;
 • 90,91 % Beneficjentów Ostatecznych dzięki udziałowi w szkoleniach psychologicznych i doradztwie psychologiczno-zawodowym o kreśliło swoje predyspozycji zawodowe. Wzrostowi uległa też ich kreatywności i przedsiębiorczości;
 • U 96,39 % Beneficjentów Ostatecznych nastąpił wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • 12 osób założyło działalność gospodarczą;
 • 29 osób zakończyło udział w szkoleniach i doradztwie;
 • 12 osób otrzymało wsparcie finansowe na starcie i w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności;
 • 12 osób otrzymało doradcze wsparcie pomostowe w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności.

Podsumowując:

Osiągnięte w ramach projektu rezultaty przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych celów projektu: Organizacja szkoleń biznesowych z zakresu tematyki: Biznes planu, Zakładania działalności gospodarczej, Księgowości firmy, podatków, Zewnętrznych źródeł finansowania MŚP, Marketingu i sprzedaży oraz indywidualnego doradztwa biznesowego dla 30 osób wpłynęła na wzrost ich wiedzy na temat zakładania i prowadzenia firmy oraz funkcjonowania rynku.

Osiągnięte w ramach projektu rezultaty przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych celów projektu: Organizacja szkoleń biznesowych z zakresu tematyki: Biznes planu, Zakładania działalności gospodarczej, Księgowości firmy, podatków, Zewnętrznych źródeł finansowania MŚP, Marketingu i sprzedaży oraz indywidualnego doradztwa biznesowego dla 30 osób wpłynęła na wzrost ich wiedzy na temat zakładania i prowadzenia firmy oraz funkcjonowania rynku.

Udzielenie wsparcia finansowego 12 Beneficjentom Ostatecznym wyeliminowało barierę w dostępie do źródeł finansowania na starcie i w pierwszych miesiącach funkcjonowania firm. Organizacja szkoleń psychologicznych (z następujących tematów: Poznaj swoje możliwości i predyspozycje- jak być przedsiębiorczym?, Asertywność w praktyce, Sztuka motywacji, Stres wróg czy przyjaciel) oraz doradztwa psychologiczno – zawodowego dla 30 osób wpłynęła na wzrost ich motywacji, samooceny, umiejętności radzenia sobie ze stresem, kreatywności i przedsiębiorczości. Beneficjenci Ostateczni poprzez udział w wyżej wymienionych formach wsparcia, określili również swoje predyspozycji zawodowe. Udział 30 Beneficjentów Ostatecznych w warsztatach wpłynął na wzrost ich umiejętności praktycznych wypełniania formularzy związanych z prowadzeniem firmy.

Założenie działalności gospodarczej przez 12 Beneficjentów Ostatecznych spowodowało ich uniezależnienie się od rynku pracy.Udział Beneficjentów Ostatecznych w szkoleniach psychologicznych i doradztwie spowodował przełamanie ich barier osobistych.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)