Realizacja miękkich rezultatów projektu

W ramach projektu założone zostało osiągnięcie następujących rezultatów miękkich :

 • Wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Wzrost umiejętności praktycznych u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Wzrost motywacji, samooceny i zwiększenie wiary w możliwość zmiany aktualnej sytuacji i osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Określenie predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywności i przedsiębiorczości u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach u 100% Beneficjentów Ostatecznych.

Rezultat: Wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku

Pomiar osiągnięcia w/w rezultatu był możliwy dzięki analizie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ewaluacyjnej, którą wypełniali uczestnicy: szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (łącznie 6 szkoleń dla I cyklu projektu i 6 szkoleń dla II cyklu projektu), doradztwa indywidualnego oraz doradztwa w ramach wsparcia pomostowego. Ankietowani mieli możliwość dokonania oceny stanu swojej wiedzy przed i po szkoleniu w skali od 1 do 5.

Oprócz ankiet narzędziem badającym osiągnięcie w/w rezultatu były również testy wiedzy przeprowadzane przed i po szkoleniu, pozwalające mierzyć stopień pozyskanej wiedzy uczestników. Dla dokonania oceny postępu wiedzy przyjęto, że analizowany będzie wzrost wiedzy przed i po szkoleniu/doradztwie w ten sposób, że brana będzie pod uwagę różnica obu wartości (przed i po).

Uzyskano następujące wyniki badań ewaluacyjnych:

 • po szkoleniu pt. Biznes plan w ramach I i II cyklu projektu, wzrost lub zdobycie wiedzy zadeklarowało 100% Beneficjentów Ostatecznych,
 • po szkoleniu pt. Zakładanie działalności gospodarczej w ramach I i II cyklu projektu, wzrost lub zdobycie wiedzy zadeklarowało 100% Beneficjentów Ostatecznych,
 • po szkoleniu pt. Zewnętrzne źródła finansowania MŚP w ramach I i II cyklu projektu, wzrost lub zdobycie wiedzy zadeklarowało 100% Beneficjentów Ostatecznych,
 • po szkoleniu pt. Księgowość firmy, podatki w ramach I i II cyklu projektu, wzrost lub zdobycie wiedzy zadeklarowało 100% Beneficjentów Ostatecznych,
 • po szkoleniu pt. Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w ramach I i II cyklu projektu, wzrost lub zdobycie wiedzy zadeklarowało 100% Beneficjentów Ostatecznych,
 • po szkoleniu pt. Marketing i sprzedaż w ramach I i II cyklu projektu, wzrost lub zdobycie wiedzy zadeklarowało 83,33% Beneficjentów Ostatecznych,
 • ankiety ewaluacyjne przeprowadzone po doradztwie indywidualnym wskazują na wzrost wiedzy u 100% uczestników,
 • ankiety ewaluacyjne przeprowadzone po doradztwie w ramach wsparcia pomostowego wskazują na wzrost wiedzy u 100% uczestników.

Osiągnięte wyniki obrazuje poniższy wykres:

projekt inwestycja

Podsumowując, realizacja w ramach projektu rezultatu miękkiego – ?Wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku? ;97,92%.

Rezultat: Wzrost umiejętności praktycznych

Pomiar osiągnięcia w/w rezultatu był możliwy dzięki analizie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ewaluacyjnej, którą wypełniali uczestnicy szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (łącznie 6 szkoleń dla I cyklu projektu i 6 szkoleń dla II cyklu projektu). Ankietowani mieli możliwość dokonania oceny wzrostu swoich umiejętności praktycznych przed i po szkoleniu w skali od 1 do 5.

Uzyskano następujące wyniki badań ewaluacyjnych:

 • po szkoleniu pt. ?Zakładanie działalności gospodarczej? w ramach I i II cyklu projektu, wzrost umiejętności praktycznych zadeklarowało średnio 96,43% Beneficjentów Ostatecznych (tylko 1 osoba z 29 ankietowanych nie stwierdziła wzrostu
 • po szkoleniu pt. ?Biznes plan? w ramach I i II cyklu projektu, wzrost umiejętności praktycznych zadeklarowało 100% Beneficjentów Ostatecznych,
 • po szkoleniu pt. ?Księgowość firmy, podatki? w ramach I i II cyklu projektu, wzrost umiejętności praktycznych zadeklarowało średnio 96,67% Beneficjentów Ostatecznych (tylko 1 osoba z 30 ankietowanych nie stwierdziła wzrostu umiejętności),
 • po szkoleniu pt. ?Zewnętrzne źródła finansowania MŚP? w ramach I i II cyklu projektu, zadeklarowało 100% Beneficjentów Ostatecznych,
 • po szkoleniu pt. ?Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw? w ramach I i II cyklu projektu, wzrost umiejętności praktycznych zadeklarowało 100% Beneficjentów Ostatecznych,
 • po szkoleniu pt. ?Marketing i sprzedaż? w ramach I i II cyklu projektu, wzrost umiejętności praktycznych zadeklarowało średnio 86,67% Beneficjentów Ostatecznych,

Osiągnięte wyniki obrazuje poniższy wykres:

projekt młodzi

 

Podsumowując, realizacja w ramach projektu rezultatu miękkiego ? ?Wzrost motywacji, samooceny i zwiększenie wiary w możliwość zmiany aktualnej sytuacji i osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych wynosi 92,41 %.

Rezultat: Określenie predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywności i przedsiębiorczości

Pomiar wskaźnika był możliwy dzięki analizie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ewaluacyjnej, którą wypełniali uczestnicy: szkoleń umiejętności miękkich (łącznie 4 szkolenia dla I cyklu projektu i 4 szkolenia dla II cyklu projektu), doradztwa indywidualnego oraz doradztwa w ramach wsparcia pomostowego.

Oceniając osiągnięcie w/w rezultatów Beneficjenci Ostateczni mieli możliwość wyboru odpowiedzi: TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ

Uzyskano następujące wyniki badań ewaluacyjnych:

 • po szkoleniu pt. ?Stres wróg czy przyjaciel?w ramach I i II cyklu projektu, 100% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało nabycie umiejętności określenia swoich predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywność i przedsiębiorczości
 • po szkoleniu pt. ?Asertywność w praktyce? w ramach I i II cyklu projektu, 96,43% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało nabycie umiejętności określenia swoich predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywność i przedsiębiorczości
 • po szkoleniu pt. ?Poznaj swoje możliwości i predyspozycje ? jak być przedsiębiorczym?
 • po szkoleniu pt. ?Sztuka motywacji? w ramach I i II cyklu projektu, 80% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało nabycie umiejętności określenia swoich predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywność i przedsiębiorczości
 • po doradztwie indywidualnym w ramach I i II cyklu projektu, 100% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało nabycie umiejętności określenia swoich predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywność i przedsiębiorczości
 • po doradztwie w ramach wsparcia pomostowego, 83,33% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało nabycie umiejętności określenia swoich predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywność i przedsiębiorczości

Osiągnięte wyniki obrazuje poniższy wykres:

 projekt inwestycje 3

Podsumowując, realizacja w ramach projektu rezultatu miękkiego ? ?Określenie predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywności i przedsiębiorczości? wynosi 90,91 %.

Rezultat: Wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Pomiar osiągnięcia w/w rezultatu był możliwy dzięki analizie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ewaluacyjnej, którą wypełniali uczestnicy: szkoleń umiejętności miękkich (łącznie 4 szkolenia dla I cyklu projektu i 4 szkolenia dla II cyklu projektu), doradztwa indywidualnego oraz doradztwa w ramach wsparcia pomostowego.

Oceniając osiągnięcie w/w rezultatów Beneficjenci Ostateczni mieli możliwość wyboru odpowiedzi: TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ

Uzyskano następujące wyniki badań ewaluacyjnych:

 • po szkoleniu pt. ?Stres wróg czy przyjaciel? w ramach I i II cyklu projektu, 100% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • po szkoleniu pt. ?Asertywność w praktyce? w ramach I i II cyklu projektu, 100% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • po szkoleniu pt. ?Poznaj swoje możliwości i predyspozycje ? jak być przedsiębiorczym? w ramach I i II cyklu projektu, 100% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • po szkoleniu pt. ?Sztuka motywacji? w ramach I i II cyklu projektu, 86,67% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • po doradztwie indywidualnym w ramach I i II cyklu projektu, 100% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • po doradztwie w ramach wsparcia pomostowego, 91,67% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Osiągnięte wyniki obrazuje poniższy wykres:

projekt inwestycje 5

Podsumowując, realizacja w ramach projektu rezultatu miękkiego ? ?Wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach? wynosi 96,39 %. Bariery osobiste.Ponadto uczestnicy szkoleń z umiejętności miękkich, doradztwa indywidualnego oraz doradztwa w ramach wsparcia pomostowego mieli możliwość wskazania w ankietach ewaluacyjnych, czy poprzez udział w szkoleniach i doradztwie przełamali swoje bariery osobiste.

 

Uzyskano następujące wyniki badań ewaluacyjnych:

 

 • po szkoleniu pt. ?Stres wróg czy przyjaciel? w ramach I i II cyklu projektu, 92,86% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało przełamanie barier osobistych
 • po szkoleniu pt. ?Asertywność w praktyce? w ramach I i II cyklu projektu, 96,43% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało przełamanie barier osobistych
 • po szkoleniu pt. ?Poznaj swoje możliwości i predyspozycje ? jak być przedsiębiorczym? w ramach I i II cyklu projektu, 100% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało przełamanie barier osobistych
 • po szkoleniu pt. ?Sztuka motywacji? w ramach I i II cyklu projektu,80% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało przełamanie barier osobistych
 • po doradztwie indywidualnym w ramach I i II cyklu projektu, 100% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało przełamanie barier osobistych po doradztwie w ramach wsparcia pomostowego, 91,67% Beneficjentów Ostatecznych zadeklarowało przełamanie barier osobistych

 

Osiągnięte wyniki obrazuje poniższy wykres:

projekt inwestycje 5

Analizując powyższe dane zauważamy iż zdecydowana większość z badanych uczestników zadeklarowała przełamanie barier osobistych dzięki udziałowi w szkoleniach oraz doradztwie psychologiczno- zawodowym. Można również zauważyć, iż liczba osób które twierdzą, iż nie zauważyły wzrostu tego kryterium jest znikoma. Podsumowując, realizacja w ramach projektu wskaźnika ? ?Przełamanie barier osobistych? wyniosła 93,49 %.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)