Metodyka Scrum

Na strukturę metodyki Scrum składają się: Zespoły Scrum (Scrum Teams) oraz narzędzia (artifacts) i ograniczenia czasowe (time-boxes). Istotę tworzą reguły postępowania i powiązane z zespołem role, wyznaczane dla każdego członka grupy pracującej nad zamianą kapitału w potencjalnie zbywalny produkt. Głównymi założeniami zespołów Scrum jest takie ich zaprojektowanie, aby osiągnąć optymalizację ich pod względem elastyczności i wydajności.

Scrum a role

Każdy Zespół Scrum ma wyróżnione trzy role, podzielone między poszczególne osoby: Mistrz (Scrum Master), którego zadaniem jest dopilnowanie spełnienia założeń oraz ich zrozumienia przez cały pracujący na sukces zespół. Druga rola przypada Właścicielowi Produktu (Product Owner), który jest odpowiedzialny za maksymalizację efektywności i wartości pracy całego zespołu. Trzecią rolę wypełnia zespół, który składa się ze specjalistów mających na celu przekształcenie pewnego potencjału w zbywalny produkt, który można sprzedać w ciągu jednego Sprintu.
Wszystko to sprawia, że można osiągnąć zespół Scrum, który charakteryzuje się samoorganizacją i interdyscyplinaronością (międzyfunkcjonalnością). Cechą odróżniającą tę metodykę jest ponadto praca w cyklicznych Sprintach.

Czasowe ramy Scruma

Scrum musi działać w z góry ograniczonych czasowo ramach. W ten sposób osiąga się regularny rytm pracy, którego konkretnymi wyznacznikami są: spotkania dotyczące planów Sprintu (Sprint Planning Meeting), spotkania dotyczące wydania (Release Planning Meeting), Codzienny Scrum (Daily Scrum), przegląd Sprintu (Sprint Review) oraz ujęcie retrospektywne dotyczące Sprintu (Sprint Retrospective)

Horyzont prac a sukces projektu

Horyzont nie może być zbyt odległy. To ważne, bo w przypadku określenia ram powyżej miesiąca może zmienić się definicja produktu oraz znacząco podnieść się ryzyko zakończenia projektu. Dlatego sukces oraz przewidywalność projektu należy kontrolować w każdym miesiącu, na bieżąco. Każde ryzyko wymknięcia się projektu spod kontroli powinno być  sprawdzane stosunkowo często, na pewno nie rzadziej niż jeden raz w miesiąc.

Projekt, czy Sprint może być zamknięty przez Właściciela Produktu. Nie oznacza to jednak, że Sprint nie może się skończyć przed końcem wyznaczonego czasu. Inną sytuacją jest odwołanie Sprintu. Taka decyzja będzie aktualna, gdy zmienia się kierunek działania firmy, zmieniają się warunki rynkowe i gdy sens jego realizacji zanika. Jednak ze względu na krótkie trwanie Sprintu jego odwoływanie jest bardzo rzadkie.

Efektem odwołania Sprintu jest dokonanie przeglądu wszystkich dokonanych i zakończonych elementów rejestru oraz zaakceptowanie tych, które są zbywalne i potencjalnie mogą zagwarantować przyrost. Pozostałe ponownie wracają do rejestru z adnotacją, że są nieukończone, a praca nad nimi i czas im poświęcony stracony.

Narzędzia Scruma

Scrum wykorzystuje cztery niezbędne narzędzia. Pierwszym jest rejestr produktowy (Product Backlog) uważany za listę hierarchii wszystkich elementów, które tworzą końcową postać produktu. Na drugim miejscu stoi rejestr zadaniowy (Sprint Backlog), czyli lista zadań, której wykonanie pozwala przetworzyć pozycję rejestru produktowego w jednym Sprincie w gotowy do zbycia produkt. Na koniec wykres wypalania (Release Burndown) – jest to podstawowe narzędzie, pozwalające na stosowanie ocen postępu prac w danym projekcie. W tym zakresie wyróżniamy pomiar wypalenia dla całego projektu wskazujący na elementy, które pozostają w rejestrze produktowym w odniesienie do zakończenia projektu oraz pomiar wypalenia dla Sprintu, który wskazuje na zadania w odniesieniu do Sprintu.

Scrum a ograniczenia czasowe

Scrum jest ograniczony czasowo. Te ograniczenia dotyczą spotkań planistycznych wydania, spotkań planistycznych Sprintu, przeglądu Sprintu, retrospektywy Sprintu, Codziennego Scruma.

Podczas spotkań planistycznych wydania określa się cel i plan realizacji projektów. Powinien on być tak przygotowany, by cały Zespół mógł go zrozumieć oraz wspierać. Ważne jest, by zespół zrozumiał plan działania oraz pracował jako całość na to, by wizja określonego produktu odniosła sukces na rynku.

Plan realizacji określa cel ostateczny projektu, wstępne założenia rejestru podatkowego, cechy i funkcjonalność danego produktu, gdy zostanie on już finalnie ukończony. Powinien on także zawierać założenia kreślące drogę do realizacji projektu oraz wskazywać na ewentualne główne zagrożenia. Plan realizacji powinien zawierać mocne i słabe strony, by móc się na nie przygotować. Wiążący w planie jest termin ukończenia prac, koszt wytworzenia produktu oraz plan wprowadzenia zmian. W ten sposób można kontynuować projekt z jednego sprintu na drugi i nadzorować prace. Nadzór zakłada również wprowadzanie korekt w realizacji określonego projektu.

Metodyka Scrum zakłada w przypadku każdego Sprintu wytwarzanie przyrostu produktów, zaczynając od elementów najważniejszych, najbardziej pożądanych, a kończąc na tych najmniej ryzykownych. W scrumie efekt każdego przyrostu jest potencjalnym zbywalnym wycinkiem. Jednak dopiero, gdy tych pojedynczych fragmentów jest więcej, można liczyć na zbycie danego produktu i osiągnięcie z niego zysków.

Metodyka Scrum nie musi zawierać etapu planowania (jeśli taki się tworzy, należy określić cel całościowy oraz prawdopodobne efekty pracy. Takie planowanie zawiera maksymalnie 20% czasu, które zużywała organizacja w tradycyjnym planowaniu). Gdy jednak dojdzie do pracy i określonych wyników, na których drodze pojawi się problem, należy uwzględnić przeszkodę i po prostu ją usunąć.

Projekt Scrumowy obejmuje planowanie dokładnie na czas (just-in-time, JIT), w trakcie którego uwzględnia się spotkania planistyczne Sprintu, przeglądy Sprintu oraz codzienne Scrumy. W tym procesie można wykorzystać wiele technik, nie tylko tych stosowanych w Scrumie.

Na strukturę metodyki Scrum składają się: Zespoły Scrum (Scrum Teams) oraz narzędzia (artifacts) i ograniczenia czasowe (time-boxes).
Metodyka Scrum
Artykuł wprowadzający do cyklu artykułów o zarządzaniu projektami według metodyki SCRUM. Zachęcam do przeczytania wszystkich początkujących Project Managerów.
5 / 5 stars
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Metodyka Scrum, 10.0 out of 10 based on 6 ratings