Metodyka PMI, PMBOK

Project Management Institute (PMI), to międzynarodowa instytucja powołana w 1969 roku, zrzeszająca firmy i praktyków w dziedzinie zarządzania i administrowania projektami. Członkami PMI są głównie osoby prywatne z doświadczeniem w prowadzeniu projektów oraz duże instytucje zajmujące się realizacją projektów w różnych obszarach biznesu i gospodarki. W 1983 roku wolontariusze Project Management Institute zebrali się po raz pierwszy w celu wyodrębnienia i opisania kanonu wiedzy o zarządzaniu projektami i nadania mu postaci formalnego dokumentu.

Tak powstał PMBOK (A Guide to Project Management Body of Knowledge), który obecnie uważa się za globalny standard zarządzania projektami, a jednocześnie za jedno z najlepszych i najbardziej uniwersalnych dostępnych źródeł wiedzy dla przedstawicieli tej profesji. Dokument ten jest cyklicznie aktualizowany i wydanie z roku 2009 stanowi jego ostatnią edycje. W użyciu znajduje się obecnie ponad dwa miliony egzemplarzy PMBOK Guide. PMI traktuje zarządzanie projektami jako samodzielną profesje i w przewodniku zawiera podstawowe założenia i wskazówki dla wykonujących ten zawód. PMBok składa się z trzydziestu dziewięciu procesów, z których każdy przynależy do jednej z pięciu grup procesów i jednego z dziewięciu obszarów wiedzy.
W myśl standardu PMI:

Projekt to przedsięwzięcie realizowane przez ludzi, o ograniczonych zasobach, zaplanowane, zrealizowane i skontrolowane, o charakterze tymczasowym, którego celem, jest stworzenie unikatowego produktu (wyprodukowanie wyrobu, świadczenie usługi). Tymczasowość jest tu rozumiana jako zamknięty przedział czasu, w jakim będzie zrealizowane określone zadanie projektowe. Unikatowość to wyjątkowość, wyróżniająca się pozycja projektowanego produktu, należącego do danej klasy (grupy) asortymentowej. PMBOK, 2009, s. 5)?

Zarządzanie projektami to proces polegający na wykorzystaniu do działań projektowych wiedzy, umiejętności narzędzi technik w celu osiągnięcia lub przekroczenia oczekiwań i potrzeb głównych interesariuszy projektu ( PMBOK, 2009, s. 5)”

W myśl metodyki PMI projekt składa się z etapów a każdy etap składający się na projekt ma swoje wejście i wyjście. Produkty będące rezultatem na wyjściu jednego etapu projektu, stanowią elementy na wejściu etapu następnego. Kolejne fazy i ich produkty składają się na całościowy cykl życia projektu. Cykl życia projektu decyduje o tym, jakie elementy mają zasilić każdą z faz projektu oraz, jakie rezultaty fazy te mają dostarczać. Jest to procesowe podejście do zarządzania projektem, charakterystyczne dla podejścia PMI. Większość modeli cyklu życia, zaprezentowanych w przewodniku PMI, to modele kaskadowe.

W zależności od obszaru w jakim realizowany jest projekt, każdy model kaskadowy kładzie nacisk na inne aspekty cyklu życia projektu, co jest widoczne w podziale prac projektowych. Wspólnym pierwiastkiem jest układanie zadań projektowych w formie kaskady prowadzącej od początku do końca wdrożenia systemu. Odmiennie natomiast tworzone są projekty, których naczelnym celem jest stworzenie oprogramowania. Projekty te na ogół mają spiralny cykl życia.

W modelu spiralnego dochodzenia do rozwiązania, cyklicznie powtarzane są prace wykonywane w cyklach wcześniej opisanych jako kaskadowe dochodzenie do rozwiązania, tylko na różnych poziomach szczegółowości. Kolejno, iteracyjnie poprzez uszczegóławianie wykonywane są prace identyfikacji, projektowania, budowy i oceny. W ramach tych prac, na różnych poziomach szczegółowości określane są wymagania biznesowe, projektowany jest cel i koncepcja dojścia do niego, wykonywana jest koncepcja produktu, jego projekt i budowa.

Określany jest plan testów i wykonywane są prace testowania, analizowane jest ryzyko projektowe oraz na koniec każdego cyklu wykonywana jest ocena w celu rekomendacji problemów do rozwiązania w następnym etapie. Ilość powtórzeń spirali zależy od wielkości projektu oraz innych szczegółowych uwarunkowań realizacyjnych.

Przewodnik PMBoK duży nacisk kładzie na dobrze przeprowadzoną organizację zespołu realizującego projekt. Odnosi się to nie tylko do bezpośrednich wykonawców projektu lecz także do pozostałych osób zaangażowanych w realizację projektu z dokładnym opisem ról i odpowiedzialności w różnych fazach realizacji projektu. Projekt jest kompozycją procesów a proces jest określoną aktywnością przynoszącą założony rezultat. Procesy wykonywane w ramach projektu są realizowane przez uczestników tego projektu i generalnie możemy wyróżnić dwie kategorie procesów.

Project Management Institute (PMI), to międzynarodowa instytucja powołana w 1969 roku, zrzeszająca firmy i praktyków w dziedzinie zarządzania i administrowania projektami.
Metodyka PMI, PMBOK
Wstęp do cyklu artykułów o metodyce zarządzania projektami PMI na bazie podręcznika PMBOK. Gorąco polecam wszystkim początkującym Project Managerom.
5 / 5 stars
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.8/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
Metodyka PMI, PMBOK, 6.8 out of 10 based on 6 ratings

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

  • pmbok
  • metodyka pmi
  • metodyka pmbok
  • zarządzanie projektami pmi
  • pmbook
  • metody zarzadzania projektami
  • metodyki zarzadzania projektami