Kryteria oceny merytorycznej projektu

 

Kryteria i procedura oceny merytorycznej projektu

Następnym etapem oceny była ocena merytoryczna wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów. Ocena merytoryczna prowadzona była w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne określone w dokumentacji konkursowej. Wniosek, aby mógł otrzymać dofinansowanie, musiał spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne. Za stopień w jakim wniosek spełniał ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne w trakcie oceny merytorycznej przyznawane były oceny punktowe.Każdy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu mógł otrzymać maksymalnie 120 punktów. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczyły ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności wnioskodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólne kryteria merytoryczne miały charakter uniwersalny, tj. odnoszący się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Zastosowane zostały następujące ogólne kryteria merytoryczne: jakość projektu, beneficjenta oraz finansowania projektu.

 

Kryterium jakości projektu:

 

 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
 • wartość dodana projektu;
 • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
 • rezultaty projektu;
 • racjonalność harmonogramu działań;

 

Kryterium beneficjenta:

 

 • wiarygodność- doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);

 

Kryterium finansowania projektu:

 

 • niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
 • kwalifikowalność wydatków.

 

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych była dokonywana w skali punktowej w oparciu o Kartę oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosiła 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznaczało uzyskanie 60 punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskanie 60% punktów. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kilku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu należało zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy i finansowy, umożliwiający równoczesne realizowanie wszystkich projektów. Firma Europrojekt w tym samym czasie wnioskowała również o dofinansowanie projektu ?Inwestycja w samego siebie szansą dla młodych przedsiębiorców w regionie?. W trakcie oceny merytorycznej były również uwzględniane projekty, które beneficjent w tym samym czasie realizował.

 

Szczegółowe kryteria strategiczne

 

Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczyły preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznaczało przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej. Premia przyznawana była wyłącznie tym wnioskom, które otrzymały wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych jest doliczana do końcowej oceny projektu tylko w sytuacji, gdy wniosek od każdego z oceniających uzyskał co najmniej 60 punktów a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

 

Spełnianie kryteriów strategicznych nie było obowiązkowe toteż niespełnienie kryteriów strategicznych nie wykluczało uzyskania maksymalnej liczby punktów (100 pkt.) przez wnioskodawcę, za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych. W przypadku konkursu zastosowano następujące kryteria strategiczne dla wszystkich typów projektów (Typ A) oraz dla projektów związanych ze wsparciem przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 (Typ B):

 

Kryterium typu projektu: kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zawierające wszystkie wymienione poniżej instrumenty:

 

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej- o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 000 PLN (lub 20 000 PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
 • wsparcie pomostowe w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

 

Za spełnienie tego kryterium przyznawana była premia w wysokości 10 punktów. Przyznane punkty nie były uwzględniane przy wyliczaniu średniej arytmetycznej z dwóch ocen spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych.

 

Kryterium grupy docelowej: premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do następujących grup:

 

  • osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tysięcy mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą) (40% wagi punktowej kryterium);
  • osób po 45 roku życia (20% wagi punktowej kryterium);
  • osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat (20% wagi punktowej kryterium);
  • kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) (20% wagi punktowej kryterium).
    • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
    • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej- o ile wszyscy wspólnicy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 000 PLN (lub 20 000 PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
    • wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

   Za spełnienie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 20 punktów. Przyznane punkty nie będą uwzględniane przy wyliczaniu średniej arytmetycznej z dwóch ocen spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych. Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych była dokonywana w formie ?0-1? tzn. ?spełnia – nie spełnia?. Spełnienie kryterium lub wyznaczonego w jego ramach podkryterium oznaczało przyznanie określonej dla niego punktacji. Niespełnienie kryterium lub jego częściowe spełnienie (jeżeli nie ustalono podkryteriów) było równoznaczne z przyznaniem mu 0 punktów. Możliwe było spełnianie przez projekt jednego kryterium (podkryterium) strategicznego, jeżeli dla danej puli środków wyznaczono ich więcej. Wnioski, które spełniały wszystkie kryteria strategiczne, otrzymywały premię punktową w maksymalnej możliwej wysokości (20 punktów). Wnioski, które nie spełniały kryterium strategicznego nie traciły punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej.

   Wyniki konkursu

   Na podstawie oceny punktowej uzyskanej przez każdy z wniosków w trakcie oceny merytorycznej instytucja organizująca konkurs przygotowywała listę rankingową wniosków spełniających minimum punktowe, na której umieszczone zostały projekty w kolejności malejącej według liczby uzyskanych punktów. O wyborze projektu do realizacji decydowała pozycja (liczba punktów) jaką dany projekt uzyskał na liście rankingowej. Lista rankingowa wniosków był zatwierdzana przez Dyrektora instytucji organizującej konkurs. Dyrektor instytucji organizującej konkurs zatwierdzając listę rankingową wniosków mógł (o ile zaistniały nowe, nieznane na etapie oceny okoliczności, uzasadniające podjęcie takiej decyzji) zdecydować o nieprzyznaniu dofinansowania danemu beneficjentowi. Powyższa decyzja wymagała przedstawienia przez instytucję organizującą konkurs pisemnego uzasadnienia oraz zachowania zasady przejrzystości procedur. Projekt mógł zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli średnia arytmetyczna dokonanych ocen wynosiła: minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i jednocześnie co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej, której wzór stanowił załącznik do Dokumentacji konkursowej. W sytuacji, gdy 2 projekty bądź więcej niż 2 projekty uzyskując tę samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej (jednocześnie wartość każdego z nich nie przekracza 125% wartości dostępnej kwoty), zajmowały to samo miejsce na liście rankingowej uprawniające do uzyskania dofinansowania, zaś kwota wolnych środków nie była wystarczająca do sfinansowania wszystkich tych projektów, Dyrektor lub jego przedstawiciel (wyznaczony w drodze pisemnego upoważnienia) podejmował negocjacje z każdym z tych beneficjentów celem przyznania dofinansowania. Wniosek, który otrzymał 60 punktów i więcej mógł nie otrzymać dofinansowania, jeżeli suma wnioskowanych i zaakceptowanych dofinansowań przekroczyła wcześniej wartość środków przeznaczonych przez instytucję organizującą konkurs na dany konkurs i wtedy dofinansowanie mogły otrzymać tylko wnioski o wyższej liczbie punktów, znajdujące się na wyższych pozycjach listy. Wniosek firmy Europrojekt na realizację projektu ?Młodzi na start? pomyślnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i zagwarantował sobie dofinansowanie. Niestety w czasie powstawania niniejszej pracy dotarcie do informacji o konkretnej liczbie punktów dla wniosku ?Młodzi na start? okazało się niemożliwe. Szczegółowa ocena dotarła do firmy Europrojekt drogą pocztową, w formie oficjalnego pisma od Instytucji Finansującej. Ocena ta nie stanowiła istotnego dokumentu z punktu widzenia dalszej realizacji projektu dlatego nie przyłożono odpowiedniej staranności do jej zarchiwizowana. Skutkiem tego była nie możność dotarcia do tego dokumentu po około roku momentu od jego wystawienia.

 

O przyznaniu premii punktowej za spełnienie kryterium grupy docelowej decydowała Komisja Oceny Projektów.Waga punktowa kryterium wynosiła 10 punktów, co oznacza, że za spełnianie poszczególnych podkryteriów w ramach tego kryterium przyznawano premię w wysokości udziału procentowego danego podkryterium w wadze punktowej kryterium np. jeżeli projekt kierowany był do osób po 45 roku życia, to premia za spełnianie kryterium strategicznego wynosiła 20% z 10 punktów, tj. 2 punkty). Przyznane punkty nie były uwzględniane przy wyliczaniu średniej arytmetycznej z dwóch ocen spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych. dla projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych (Typ C) stosowano:

 

Kryterium typu projektu:

 

Kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zawierające wszystkie wymienione poniżej instrumenty:


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • merytoryczna ocena pracy
 • ocena merytoryczna
 • ocena projektu