Konkurs biznes planów projektu

Konkurs biznes planów ? wyłonienie najlepszych formalnie i merytorycznie przedsięwzięć, kwalifikujących się do dotacji

Mimo, iż projekt zakładał przeszkolenie w sumie 30 uczestników tylko 12 przedsięwzięć mogło zostać zakwalifikowanych do dofinansowania. Jeszcze na etapie planowania projektu, w uzgodnieniu z Instytucją finansującą przewidziano ostatni etap weryfikacji 12 najlepszych pomysłów na biznes. O dofinansowaniu lub nie danego przedsięwzięcia miała decydować ocena biznes planu napisanego przez uczestników projektu. Uczestnicy projektu oprócz biznes planu zobowiązani byli również złożyć komplet dokumentów. Pełny komplet dokumentów składał się z:a) biznes Planu przedsięwzięcia;
b) oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
c) oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych;
d) oświadczenie uczestnika projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych;
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.);
f) oświadczenie o kwalifikowalności/niekwalifikowalności VAT.

Wzory wszystkich powyższych dokumentów były do pobrania na stronie internetowej projektu. Wyboru najlepszych biznesplanów dokonywała Komisja Oceny Wniosków złożona z Zespołu Projektowego i niezależnych zewnętrznych ekspertów ? reprezentantów Instytucji finansującej ? na podstawie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Ocena złożonych biznesplanów zajęła 7 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania wniosków. W ramach biznes planu uczestnicy projektu musieli przedstawić takie zagadnienia jak:

  1. Dane wnioskodawcy /uczestnika projektu
  2. Opis planowanego przedsięwzięcia
  3. Plan marketingowy przedsięwzięcia
  4. 3.1 Opis produktu/usługi,

   3.2 Charakterystyka rynku
   3.3 Konkurencja na rynku
   3.4 Dystrybucja i promocja
   3.5 Cena
   3.6 Prognoza sprzedaży
    3.7 Przychody
   1. Plan Inwestycji
   2. 4.1 Opis planowanej inwestycji

    4.2 Aktualne zdolności wytwórcze
    4.3 Informacja o planowanej inwestycji
   1. Sytuacja Ekonomiczno ? Finansowa
   2. 5.1 Uproszczony biznesplan

     5.2 Planowane wpływy i wydatki

   Ocena złożonych biznes planów (nie uwzględniając kryteriów formalnych) była dokonywana w oparciu o następujące kryteria:

   1. cel i przedmiot realizowanego przedsięwzięcia;
   2. pomysł na biznes;
   3. potencjał i wykształcenie uczestnika;
   4. znajomość rynku i konkurencji;
   5. znaczenie dla gospodarki lokalnej;
   6. efektywność ekonomiczna.

   Do zdobycia było w sumie 100 punktów natomiast dolnym progiem poniżej, którego biznesplan był automatycznie odrzucany było 60 punktów. Realizator Projektu, firma Europrojekt, zastrzegła sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów, które mogły być przedstawione uczestnikom przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Po przeprowadzeniu oceny Komisja Oceny Wniosków podjęła decyzję o: przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 12 uczestnikom projektu.

   Komisja oceniając wniosek dokonywała również oceny kwalifikowalności wydatków i w razie czego kwestionowała wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uznała, że nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku były kwalifikowane. Wszyscy uczestnicy projektu, niezależnie od decyzji, byli informowani wynikach oceny w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny wraz z uzasadnieniem. Wyniki były dostępne na stronie projektu, a dodatkowe powiadomienia rozsyłano pocztą.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)