Komponenty w metodyce PRINCE2

Uzasadnienie biznesowe

Uzasadnienie biznesowe jest uważane za “siłę napędową” każdego projektu realizowanego według PRINCE2. Korzyści biznesowe są określane w uzasadnieniu biznesowym, które jest wstępnie zarysowane w procesie “Przygotowanie projektu”, a formalnie zapisane w procesie “Inicjowanie projektu”, gdzie stanowi istotną część Dokumentu inicjującego projekt. Uzasadnienie biznesowe jest aktualizowane przynajmniej w procesie “Zarządzanie zakresem etapu”, kiedy jest przygotowywane sprawozdanie z zakończonego etapu, a częściej, jeśli jest to celowe.

Kiedy analizowane są zagadnienia projektowe, ich wpływ na uzasadnienie biznesowe powinien być zweryfikowany. W procesie “Zamykanie projektu” uzasadnienie biznesowe jest wykorzystywane do opracowania Planu przeglądu po projektowego. Uzasadnienie biznesowe ścisle wiąże się z komponentem “Zarządzanie ryzykiem” i te dwa elementy są zwykle rozpatrywane razem.

Organizacja

Struktura organizacyjna i opisy ról. Komponent ten jest stosowany w procesie “Przygotowanie projektu”, w którego ramach wyznaczany jest Przewodniczący Komitetu sterującego i Kierownik projektu, a także jest proponowany i mianowany zespół zarządzania projektem. Skład zespołu zarządzania projektem jest weryfikowany na końcu każdego etapu zarządczego w procesie “Zarządzania zakresem etapu”.

Plany

Wszystkie procesy wykorzystują komponent “Plany”> Inicjowanie projektu jest planowane w procesie “Przygotowanie projektu”, sam projekt jest planowany w procesie “Inicjowanie projektu”, plany etapów są przygotowywane w procesie “Zarządzanie zakresem etapu” natomiast planowanie planowanie produktów odbywa się w procesach “Sterowanie etapem” i “Zarządzanie wytwarzaniem produktów”. Działania następcze wraz z przygotowaniem Planu przeglądu po projektowego są połączone w procesie “Zamykanie projektu”, “Strategiczne zarządzanie projektem” wykorzystuje zatwierdzone plany w ciągu całego projektu do potwierdzenia oczekiwanego postępu.

Elementy sterowania

Wszystkie procesy wykorzystują komponent “Elementy sterowania”. Procesy “sterowania”, które szczególnie wykorzystują ten komponent, to “Inicjowanie projektu”, w którego ramach ustalana jest ogólna struktura sterowania projektem “Sterowanie etapem”, które wykorzystuje raporty z punktów kontrolnych do odnotowywania postępów i rejestracji faktycznego wykorzystania zasobów. Raporty o ważnych zdarzeniach służą do informowania Komitetu sterującego o postępie prac. W procesie “Zarządzania wytwarzaniem produktów” powstają raporty z punktów kontrolnych służących kontroli. Zatwierdzenie etapów odbywa się w procesie “Zarządzanie zakresem etapu”, w którym etapy zarządcze są zatwierdzane w wyniku oceny końcowej etapu. W procesie tym do kontrolowania istotnych odchyleń od planu korzysta się również z raportów o istotnych odchyleniach oraz z planów naprawczych. “Strategiczne zarządzanie projektem” jest procesem w którym podejmowane są decyzje o wszelkich zezwoleniach. Wykorzystuje on elementy sterowania takie jak:Ocena końcowa etapu, Ocena nadzwyczajna, Tolerancja, Inicjowanie projektu i Zamykanie projektu.

Zarządzanie ryzykiem

Ocena ryzyka jest przeprowadzana początkowo w procesie “Przygotowania projektu” kiedy tworzone są Założenia projektu i jest zakładany Rejestr ryzyka. Wstępnie zidentyfikowane ryzyka są doprecyzowane w procesie “Inicjowanie projektu”,kiedy powstaje Uzasadnienie biznesowe. Analiza ryzyka jest aktualizowana w procesie “Zarządzanie zakresem etapu” w celu stworzenia podstawy do decyzji podejmowanych przez Komitet Sterujący, kiedy w procesie “Zarządzanie strategiczne projektem” dokonuje się oceny końcowej etapu. Metodyka nie zaleca konkretnych narzędzi do analizy ryzyka. Zarządzanie ryzykiem ściśle wiąże się z korzyściami biznesowymi, które są określone i przedstawione w Uzasadnieniu biznesowym dla projektu. Zarówno uzasadnienie biznesowe, jak i analiza ryzyka są uaktualniane przynajmniej na koniec każdego etapu zarządczego w trakcie przygotowań do Oceny końcowej etapu lub Oceny nadzwyczajnej.

Jakość w środowisku projektu

jakościowe oczekiwania klienta sa pierwotnie określane w procesie “Przygotowania projektu”, a aspekty jakościowe są planowane w procesie “Inicjowania projektu”. Kiedy projekt jest zatwierdzony do realizacji, procesy “Sterowanie etapem” i “Zarządzanie wytwarzaniem produktów” umożliwiają ustalenie szczegółowych Kryteriów jakości dla każdego produktu (lub produktu cząstkowego), wykorzystując Opisy produktów przygotowane w procesie “Planowanie”.

Zarządzanie konfiguracją

Zarządzanie konfiguracją w PRINCE2 nie jest opcjonalne. Ten komponent odnosi się do właściwego zabezpieczenia oraz zarządzania produktami i produktami cząstkowymi oraz związaną z nimi dokumentacją. W procesie “Inicjowanie projektu” ustanawiany jest system dokumentowania projektu, a procesy “Sterowanie etapem” i “Zarządzanie wytwarzaniem produktów” wykorzystują rozwiązania zarządzania konfiguracją. Dokumentacja projektu jest archiwizowana w procesie “Zamykanie projektu” głównie dla celów audytorskich.

Sterowanie zmianami

Zarządzanie propozycjami wprowadzenia zmian jest istotnym aspektem zarządzania projektem i procesu “Sterowania etapem” w którym takie propozycje są wychwytywane oraz oceniane i są podejmowane wynikające z tego działania.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Komponenty w metodyce PRINCE2, 9.3 out of 10 based on 3 ratings