Grupy procesów PMI – Grupa procesów planowania

Grupa procesów planowania

Grupa procesów planowania składa się z procesów wymaganych do określenia zakresu projektu, ustalenia i doprecyzowania celów oraz wyznaczenia kierunku działań niezbędnych do osiągnięcia tych celów. W wyniku procesów planowania powstaje plan zarządzania projektem oraz dokumenty projektu, które wykorzystuje się do prowadzenia przedsięwzięcia. Wielowymiarowość zarządzania projektem powoduje powtarzanie obiegu informacji pozwalające na dodatkowe analizy.

Zbieranie i poznawanie kolejnych informacji i cech charakterystycznych przedsięwzięcia może wymagać określonych dodatkowych działań związanych planowaniem. W wyniku istotnych zmian występujących w trakcie cyklu życia projektu powstaje potrzeb powrotu do jednego lub kilku procesów planowania a niekiedy nawet do niektórych procesów rozpoczęcia. Takie stopniowe uszczegóławianie planu zarządzania projektem zwane jest często kroczącym, co oznacza, że planowanie jest procesem powtarzalnym i ciągłym ( PMBOK, 2009, s. 50).

Opracowywanie planu zarządzania projektem to proces dokumentowania działań potrzebnych do określenia, przygotowania, scalenia i skoordynowania wszystkich planów pomocniczych. Plan zarządzania projektem staje się podstawowym źródłem informacji na temat sposobu planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zamykania projektu.

plan zarządzania projektem

Zbieranie wymagań interesariuszy to proces określania i dokumentowania potrzeb interesariuszy, by osiągnąć cele projektu.

wymagania interesariuszy projektuPrecyzowanie zakresu to proces tworzenia szczegółowego opisu projektu oraz produktu.

precyzowanie zakresu projektuTworzenie struktury podziału pracy (WBS) to proces dzielenia produktów cząstkowych oraz prac projektu na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu komponenty.

tworzenie struktury podziału pracyOkreślenie działań to proces ustalania konkretnych działań, które trzeb wykonywać by uzyskać produkty cząstkowe projektu.

określenie działań

Określenie kolejności działań to proces ustalania i dokumentowania wzajemnych relacji między działaniami projektu.

określenie kolejności działańSzacowanie zasobów działań to proces szacowania typu oraz ilości materiałów, ludzi, sprzętu i akcesoriów potrzebnych do wykonania każdego działania.

szacowanie zasobów działańSzacowanie czasu trwania działań to proces ustalania przybliżonej liczy okresów roboczych potrzebnych do ukończenia poszczególnych działań przy użyciu oszacowanych zasobów.

szacowanie czasu trwania działań

Opracowywanie harmonogramu to proces analizowania kolejności działań, ich czasów trwania, zasobów wymaganych do ich wykonania oraz ograniczeń czasowych w celu utworzenia harmonogramu przedsięwzięcia.

opracowanie harmonogramuSzacowanie kosztów to proces ustalania przybliżone ilości zasobów pieniężnych potrzebnych do wykonana działań projektu.

szacowanie kosztów

Oszacowanie budżetu to proces sumowania oszacowanych kosztów poszczególnych działań lub pakietów roboczych w celu określenia zatwierdzonego bazowego planu kosztów.

oszacowanie budżetu

Planowanie jakości to proces określania wymagań lub norm jakościowych dla projektu i produktu oraz dokumentowania, w jaki sposób wykaże się zgodność z tymi wymaganiami i normami.

planowanie jakości

Opracowywanie planu zasobów ludzkich to proces określania potrzeb informacyjnych interesariuszy projektu oraz ustalania sposobów podejścia do komunikowania się w projekcie.

opracowanie planu zasobów ludzkich

Planowanie komunikacji to proces określania potrzeb informacyjnych interesariuszy projektu oraz ustalania sposobów podejścia do komunikowania się w projekcie.

planowanie komunikacji

Planowanie zarządzania ryzykiem to proces określania w jaki sposób przeprowadzać w projekcie działania związane z zarządzaniem ryzykiem.

plan zarządzania ryzykiem

Rozpoznawanie ryzyk to proces określania, jakie ryzyka mogą wpływać na projekty, oraz dokumentowania cech charakterystycznych tych ryzyk.

rozpoznawanie ryzyka

Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk to proces hierarchizacji ryzyk poprzedzający ich dalszą analizę lub działania z nimi związane i realizowane poprzez ocenę i odniesienie do siebie ich prawdopodobieństw ora skutków wystąpienia.

analiza ryzyka

Planowanie reakcji na ryzyka to proces opracowywania możliwych rozwiązań oraz działań zwiększających szanse i zmniejszających zagrożenia dla celów projektu.

plan reakcji na ryzyka

Planowanie zamówień to proces dokumentowania decyzji zakupowych dotyczących projektu, ustalania sposobu podejścia do zamówień oraz określania potencjalnych dostawców.

plan zamówień projektu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)