Grupy procesów PMI – Grupa procesów monitorowania i kontroli

Grupa procesów monitorowania i kontroli

Składa się z procesów wymaganych do śledzenia, sprawdzania regulowania postępu oraz wykonania projektu, określenia wszelkich obszarów, w których potrzebne są zmiany w planie, oraz inicjowania takich zmian. Ta grupa procesów umożliwia przede wszystkim regularną i konsekwentną obserwację oraz dokonywanie pomiaru wykonania projektu w celu określenia odchyleń od planu zarządzania projektem. Ponadto grupa procesów monitorowania i kontroli obejmuje:

  • Kontrolowanie zmian i zalecanie działań zapobiegawczych przewidujących możliwość wystąpienia określonych problemów
  • Monitorowanie trwających działań projektu względem planu zarządzania projektem oraz planu bazowego wykonania projektu
  • Wpływanie na czynniki, które mogą prowadzić do pomijania zintegrowanej kontroli zmian, aby zadbać o wdrażanie wyłącznie zatwierdzonych zmian

Ciągłe monitorowanie pozwala zespołowi projektu na poznanie kondycji projektu oraz wskazuje obszary wymagające dodatkowej uwagi. Grupa procesów monitorowania i kontroli dotyczy nie tylko monitorowania i kontroli prac wykonywanych w ramach tej grup procesów, ale również monitorowania i kontroli całości prac projektu. W przedsięwzięciach z planem zarządzania projektem. Rezultatem takiego przeglądu mogą być zalecane i zaakceptowane aktualizacje planu zarządzania projektem. Na przykład opóźniony termin zakończenia działania może wymagać korekty aktualnego planu zarządzania obsadą stanowisk, zdania się na pracę w nadgodzinach lub znalezienie określonego kompromisu między celami budżetowymi a harmonogramowymi.

Monitorowanie i kontrolowanie prac w projekcie to proces śledzenia, sprawdzania i regulowania postępu wykonania zmierzających do osiągnięcia celów wydajnościowych określonych w planie zarządzania projektem. Monitorowanie obejmuje przekazywanie raportów o stanie wykonania, pomiaru postępu wykonania oraz prognozowanie. Reporty z wykonania zawierają informacje na temat wykonania projektu w wymiarze zakresu, harmonogramu, kosztów, zasobów, jakości oraz ryzyka i mogą być wkładem do innych procesów.

monitorowanie i kontrolowanie prac projektu

Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian to proces sprawdzania wszystkich żądań zmiany, zatwierdzania zmian oraz zarządzania zmianami produktach cząstkowych, aktywach procesów organizacyjnych, dokumentach projektu oraz planie zarządzania projektem.

przeprowadzenie zintegrowanej kontroli

Weryfikowanie zakresu to proces formalizowania akceptacji ukończonych produktów cząstkowych projektu.

weryfikacja zakresu projektu

Kontrolowanie zakresu to proces monitorowania stanu wykonania zakresu projektu i zakresu produktu oraz zarządzania zmianami w planie bazowym zakresu.

kontrolowanie zakresu

Kontrolowanie harmonogramu to proces monitorowania stanu wykonania projektu mającego na celu aktualizację postępu wykonania oraz zarządzania zmianami w harmonogramie bazowym.

kontrolowanie harmonogramu

Kontrolowanie kosztów to proces monitorowanie stanu wykonania projektu w celu aktualizacji budżetu projektu oraz zarządzania zmianami planie bazowym kosztów.

kontrolowanie kosztów projektu

Przeprowadzanie kontroli jakości to proces monitorowania i rejestrowania rezultatów wykonywania działań związanych z zarządzaniem jakością, mający na celu ocenę wykonania i zalecania potrzebnych zmian.

przeprowadzenie kontroli jakości

Przekazywanie reportów z wykonania to proces gromadzenia i przekazywania informacji o wykonaniu obejmujących raporty o stanie wykonania, pomiary postępu wykonania i prognozy.

przekazywanie raportów z wykonania

Monitorowanie i kontrolowanie ryzyk to proces wdrażania planów reakcji na ryzyka, śledzenia rozpoznawanych ryzyk, monitorowania ryzyk rezydualnych, rozpoznawania nowych ryzyk oraz oceny skuteczności tego procesu przez cały czas trwania projektu.

monitorowanie i kontrola ryzyka

Administrowanie zamówieniami to proces zarządzania relacjami dotyczącymi zamówień, monitorowania wykonania kontraktów oraz wprowadzania potrzebnych zmian i korekt.

administrowanie zamówieniami

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)