Ewaluacja i monitoring projektu

Celem głównym projektu ?Młodzi na start? było założenie działalności gospodarczej przez 12 osób – mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-25 lat. Cel ten miał zostać osiągnięty przez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia, pomagającego w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez:

 • realizację komponentu szkoleniowo – doradczego z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich,
 • przekazanie wsparcia finansowego,
 • realizację wsparcia podstawowego pomostowego (finansowego oraz doradczego).

Cel miał zostać ponadto osiągnięty poprzez realizację poszczególnych rezultatów miękkich i twardych:

Rezultaty twarde:

 • 30 osób zakończy udział w szkoleniach i doradztwie,
 • 12 osób założy działalność gospodarczą,
 • 12 osób otrzyma wsparcie finansowe na starcie i w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności,
 • 12 osób otrzyma doradcze wsparcie pomostowe w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności,

Rezultaty miękkie:

 • wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku u 100% uczestników projektu,
 • wzrost umiejętności praktycznych u 100% uczestników projektu,
 • wzrost motywacji, samooceny i zwiększenie wiary w możliwości zmiany aktualnej sytuacji i osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych u 100% uczestników projektu,
 • określenie predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywności i przedsiębiorczości u 100% uczestników projektu,
 • wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach u 100% uczestników projektu.

Procedury monitoringu i ewaluacji w projekcie

Procedury ewaluacji

Miękkie i twarde rezultaty projektu, były badane następującą grupą narzędzi ewaluacji:

  1. Ankiety (bazowe oraz ewaluacyjne) pozwalające mierzyć dane bazowe w momencie przystąpienia uczestników do projektu, a także stopień pozyskanej satysfakcji uczestników oraz ogólny stopień zdobytej wiedzy w wyniku uczestnictwa w projekcie.
  2. Testy i ćwiczenia pozwalające mierzyć stopień pozyskanej wiedzy uczestników przeprowadzane w trakcie szkoleń.
  3. Opinie, rozmowy z uczestnikami projektu, z trenerami, doradcami, ekspertami wskazujące na ostateczne efekty uczestników w projekcie.
  4. Raporty wskazujące na efekty jakie uzyskiwali uczestnicy projektu.
   • monitoring bieżących działań,
   • monitoring szkoleń, doradztwa oraz przekazania dotacji,
   • monitoring poziomu zadowolenia uczestników projektu i jakości udzielonego wsparcia,
   • monitoring pomocy publicznej,
   • monitoring działalności gospodarczej.

Badania ewaluacyjne w formie ankiet były przeprowadzone w projekcie po zakończeniu każdego szkolenia, etapie doradztwa indywidualnego oraz na zakończenie projektu. W trakcie realizacji projektu zostały opracowane 4 raporty ewaluacyjne: pierwszy w 2008r.; dwa w 2009r. oraz jeden w 2010 ? jako raport końcowy wskazując, czy zakładane w projekcie rezultaty zostały osiągnięte. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie ewaluacji był członek zespołu projektowego ? Ekspert ds. ewaluacji.

Procedury monitoringu

W trakcie realizacji projektu monitoring poszczególnych działań był prowadzony na bieżąco i obejmował:

Monitoring bieżących działań:

Prowadzony na bieżąco przez Specjalistę ds. monitoringu. Polegał na bieżącym monitorowaniu działań realizowanych przez poszczególnych członków zespołu projektowego pod względem jakości oraz zgodności z zasadami PO KL i zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Monitoring szkoleń, doradztwa oraz przekazania dotacji:

Prowadzony na bieżąco. Odbywał się na losowo wybranych szkoleniach, podczas doradztwa, a także na etapie przekazania dotacji i wsparcia pomostowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tego rodzaju monitoringu był członek zespołu projektowego ? Specjalista ds. monitoringu. Po zakończeniu monitoringu dokonywał on odpowiedniego zapisu w dzienniku zajęć (w przypadku monitoringu zajęć) lub w karcie pracy (w przypadku monitoringu doradztwa, przekazania dotacji oraz wsparcia finansowego). Ponadto z przeprowadzonego monitoringu tworzona była baza obecności uczestników szkolenia (w formie dokuemntu Excel).

Monitoring poziomu zadowolenia uczestników projektu i jakości udzielonego wsparcia:

Monitoring prowadzony był również w formie ankiet przeprowadzanych wśród uczestników projektu. Ta forma monitoringu miała na celu badanie poziomu zadowolenia uczestników projektu i jakości udzielonego wsparcia. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tego rodzaju monitoringu był również Specjalista ds. monitoringu, który odpowiadał za: wpisanie zebranych danych do Bazy Monitoringu, analizę zebranych danych, wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości oraz sugerowanie zmian. Ponadto Specjalista ds. monitoringu sprawował nadzór nad prawidłową realizacją założonych w projekcie rezultatów.

Monitoring pomocy publicznej:

Pomoc publiczna w ramach projektu była udzielna zgodnie z polskim ustawodawstwem dotyczącym pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404), akty wykonawcze do w/w ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008 r. Nr 90 poz. 557).) Pomoc w projekcie obejmowała przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe.

O wielkości udzielonej pomocy publicznej uczestnicy byli informowani w umowach na otrzymanie dotacji i na otrzymanie wsparcia pomostowego. Uczestnicy otrzymywali zaświadczenia o udzielonej pomocy zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzaniu Rady Ministrów z 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. Wielkość udzielonej pomocy publicznej była na bieżąco monitorowana przez Zespół Projektowy. W tym celu stworzono zestawienie z udzielonej pomocy publicznej zawierające dane o wielkościach udzielonej pomocy wynikających z podpisanych umów. W przypadku gdy uczestnik projektu nie wykorzystywał w całości kwoty przyznanej mu pomocy, wydawane zaświadczenia oraz podpisane umowy były weryfikowane.

Monitoring działalności gospodarczej:

Monitoring działalności gospodarczej, polegał na monitorowaniu działalności założonej przez uczestników projektu, na którą otrzymali wsparcie finansowe w wyniku uczestnictwa w projekcie. Był on dokonywany zgodnie z dokumentami programowymi obowiązującymi w ramach Działania 6.2 PO KL. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tego rodzaju monitoringu był członek zespołu projektowego ? Specjalista ds. przedsiębiorczości.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • monitoring projektu
 • ewaluacja projektu
 • monitoring i ewaluacja projektu pokl
 • monitoring projektu pokl