Projekt Młodzi na Start

Realizacja twardych i miękkich rezultatów projektu

Realizacja twardych rezultatów projektu

15 uczestnikom projektu ?Młodzi na Start? udzielono w sumie pomocy finansowej w kwotach:

 • 349829,55 PLN na rozwój przedsiębiorczości (na założenie swojej pierwszej firmy)
 • 46054,92 PLN w postaci wsparcia pomostowego (na bieżące wydatki w założonej firmie przez okres 6 pierwszych miesięcy jej istnienia)
 • 26400,00 PLN w postaci usług szkoleniowo doradczych (wynagrodzenie trenerów i doradców)
 • W sumie wsparcie finansowe udzielone uczestnikom projektu wyniosło 422284,47 PLN. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:31

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej

Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej – realizacja twardych i miękkich wskaźników projektu

Zgodnie z procedurami monitoringu i ewaluacji, pomiaru wskaźników miękkich projektu dokonywano przy pomocy ankiet. Ankiety od ewaluacji i monitoringu zostały opracowane przez członków zespołu projektowego. Poprawki do ankiet nanosił osobiście kierownik projektu. W czasie trwania projektu dane z ankiet gromadzono i obrabiano w tzw. Bazie monitoringu, która miała postać pliku, programu excel. Tak zgromadzone dane, następnie przetwarzano i prezentowano w postaci okresowych raportów z ewaluacji i monitoringu (osobiście byłem współautorem kilku takich raportów). Najważniejsze obszary danych pochodzące ze wspomnianych raportów zostaną omówione w niniejszym podrozdziale. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:31

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Ewaluacja i monitoring projektu

Celem głównym projektu ?Młodzi na start? było założenie działalności gospodarczej przez 12 osób – mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-25 lat. Cel ten miał zostać osiągnięty przez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia, pomagającego w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez: Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • monitoring projektu
 • ewaluacja projektu
 • monitoring i ewaluacja projektu pokl
 • monitoring projektu pokl

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:22

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Wykaz dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa była gromadzone w przeznaczonych do tego, odpowiednio opisanych, segregatorach z podziałem na 4 podstawowe grupy:

 • Dokumentacja dotycząca Beneficjentów Ostatecznych.
 • Dokumentacja dotycząca szkoleń i doradztwa.
 • Dokumentacja księgowa.
 • Pozostałe dokumenty. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:21

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Procedury obiegu korespondencji oraz dokumentów finansowych

Procedura obiegu korespondencji oraz dokumentów finansowych

Osobami odpowiedzialnymi za odbiór wszelkiej korespondencji wewnątrz firmy realizującej projekt oraz korespondencji z instytucjami zewnętrznymi byli współwłaściciele firmy lub osoba wyznaczona w tym celu w danym czasie. Po dokonaniu odbioru korespondencji dotyczącej realizacji projektów współwłaściciele firmy byli zobowiązani do przejrzenia korespondencji, zlecenia wpisania jej do Książki Korespondencji oraz przekazania jej Kierownikowi Projektu.

W dalszej kolejności Kierownik Projektu dokonywał rozdysponowania korespondencji pomiędzy członków zespołu projektowego zgodnie z zakresem zadań powierzonych do realizacji w ramach projektu. Selekcja, wpisanie oraz przekazanie korespondencji musiały być dokonywane w dniu jej odbioru. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • korespondencja finansowa

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:20

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Zarządzanie i kontrola finansowa projektu

Procedury wyboru dostawców w projekcie

W ramach wewnętrznej kontroli finansowej ze strony kierownika projektu oraz w ramach zewnętrznej kontroli ze strony instytucji finansującej projekt, wdrożono zestaw procedur regulujących generowanie kosztów projektu oraz wydatkowanie jego zasobów finansowych. Procedury te miały głównie zastosowanie w przypadku zamiaru nabycia towarów lub usług, których wartość przekraczała kwotę 20 000,00 PLN. W przypadku, gdy wartość towarów lub usług nie przekraczała kwoty 20 000,00 PLN stonowanie tych procedury nie było obligatoryjne. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:19

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: ,

Konkurs biznes planów projektu

Konkurs biznes planów ? wyłonienie najlepszych formalnie i merytorycznie przedsięwzięć, kwalifikujących się do dotacji

Mimo, iż projekt zakładał przeszkolenie w sumie 30 uczestników tylko 12 przedsięwzięć mogło zostać zakwalifikowanych do dofinansowania. Jeszcze na etapie planowania projektu, w uzgodnieniu z Instytucją finansującą przewidziano ostatni etap weryfikacji 12 najlepszych pomysłów na biznes. O dofinansowaniu lub nie danego przedsięwzięcia miała decydować ocena biznes planu napisanego przez uczestników projektu. Uczestnicy projektu oprócz biznes planu zobowiązani byli również złożyć komplet dokumentów. Pełny komplet dokumentów składał się z: Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:19

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: ,

Organizacja sesji szkoleniowych w projekcie “Młodzi na start”

W procesie rekrutacji do projektu wyłoniono w sumie 30 osób, których przeszkolenie zakładały wskaźniki projektu. Grupa 30 beneficjentów została podzielona na 2 cykle szkoleniowe, z czego I cykl liczył 15 Beneficjentów Ostatecznych oraz II cykl liczył 15 Beneficjentów Ostatecznych.Taki podział wynikał nie tylko z umowy podpisanej z instytucją finansującą, ale również umożliwiał sprawniejsze przeprowadzenie szkoleń, przeprowadzenie konkursu biznes planów oraz finansowe zarządzanie projektem. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:17

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: ,

Cykl życia projektu “Młodzi na Start”: faza realizacji, ewaluacji oraz audytu

Organizacja szkoleń dla Beneficjentów projektu “Młodzi na start”

W celu zapewnienia udziału w projekcie założonej liczby Beneficjentów Ostatecznych, zaplanowano przeprowadzenie kilkustopniowego procesu rekrutacji na terenie całego województwa, który składał się z następujących etapów:

 1. Etap I (Promocja projektu) ? przeprowadzenie kampanii informującej o projekcie za pośrednictwem regionalnych mediów, stron www, ulotek i plakatów promocyjnych oraz Powiatowych Urzędów Pracy.
 2. Etap II ? przyjmowanie zgłoszeń, analiza dokumentacji rekrutacyjnej, wybór Beneficjentów Ostatecznych spełniających kryteria projektowe.
 3. Etap III ? rozmowy kwalifikacyjne z udziałem członków zespołu projektowego, dotyczące motywów ubiegania się o udział w projekcie, doświadczenie Beneficjenta Ostatecznego pod kątem planowanej działalności. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:11

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Kryteria oceny merytorycznej projektu

 

Kryteria i procedura oceny merytorycznej projektu

Następnym etapem oceny była ocena merytoryczna wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej przez Komisję Oceny Projektów. Ocena merytoryczna prowadzona była w oparciu o ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne określone w dokumentacji konkursowej. Wniosek, aby mógł otrzymać dofinansowanie, musiał spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne. Za stopień w jakim wniosek spełniał ogólne kryteria merytoryczne oraz szczegółowe kryteria strategiczne w trakcie oceny merytorycznej przyznawane były oceny punktowe.Każdy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu mógł otrzymać maksymalnie 120 punktów. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczyły ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności wnioskodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólne kryteria merytoryczne miały charakter uniwersalny, tj. odnoszący się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Zastosowane zostały następujące ogólne kryteria merytoryczne: jakość projektu, beneficjenta oraz finansowania projektu.

Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • merytoryczna ocena pracy
 • ocena merytoryczna
 • ocena projektu

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:09

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Następna strona »