Case Studies

Realizacja twardych rezultatów projektu

I Wskaźnik n 1

 • Rezultat zakładany we wniosku o dofinansowanie: 12 osób założy działalność gospodarczą.
 • Realizacja rezultatu w ramach projektu: W ramach I i II cyklu projektu działalność gospodarczą założyło 12 osób. Realizacja wskaźnika wynosiła zatem 100%.
 • Źródło danych dla pomiaru: kopie dokumentów rejestrowych Beneficjentów Ostatecznych. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:59

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,

Realizacja miękkich rezultatów projektu

W ramach projektu założone zostało osiągnięcie następujących rezultatów miękkich :

 • Wzrost lub zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i funkcjonowania rynku u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Wzrost umiejętności praktycznych u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Wzrost motywacji, samooceny i zwiększenie wiary w możliwość zmiany aktualnej sytuacji i osiągnięcia zamierzonych celów zawodowych u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Określenie predyspozycji zawodowych oraz wzrost kreatywności i przedsiębiorczości u 100% Beneficjentów Ostatecznych;
 • Wzrost asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach u 100% Beneficjentów Ostatecznych.

Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:59

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,

Ocena trenerów prowadzących szkolenia.

W badanym okresie w ramach realizowanego projektu szkolenia prowadzone były przez 10 trenerów. Uczestnicy I i II cyklu projektu oceniali trenerów w skali 1-5 (gdzie 1 oznaczało ? bardzo źle, 5 ? bardzo dobrze) pod względem następujących kryteriów:

 • Przygotowania do zajęć;
 • Komunikatywności;
 • Stosowania urozmaiconych sposobów przekazywania wiedzy;,
 • Umiejętności przewidywania potrzeb uczestników i reagowania na nie;
 • Umiejętności aktywizacji uczestników szkolenia

Poniżej przedstawiamy podsumowanie ocen uzyskanych przez poszczególnych trenerów w układzie tabeli oraz wykresu:

Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:46

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,

Ocena doradztwa indywidualnego

Ankieta bazowa którą uczestnicy doradztwa indywidualnego wypełniali podczas ostatniego dnia doradztwa obejmowała m.in. ocenę doradztwa pod względem:,

 • Sposobu organizacji doradztwa,
 • Miejsca odbywania się doradztwa.

Poniżej prezentujemy ocenę doradztwa indywidualnego dokonaną przez Beneficjentów Ostatecznych I oraz II cyklu projektu:
ocena doradztwa indywidualnegoBeneficjenci Ostateczni z obu cykli projektu bardzo wysoko ocenili doradztwo indywidualne pod względem sposobu jego organizacji (89,29 % ankietowanych wskazało ocenę bardzo dobrą, a 10,72% ocenę dobrą).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:40

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,

Ewaluacja i ocena szkoleń i doradztwa indywidualnego w ramach projektu

W okresie objętym projektem uczestnicy  I oraz II cyklu projektu brali udział w następujących szkoleniach:

 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Księgowość firmy podatki
 • Zewnętrzne źródła finansowania MŚP
 • Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Marketing i sprzedaż;
 • Poznaj swoje możliwości i predyspozycje- jak być przedsiębiorczym?
 • Asertywność w praktyce;
 • Stres – wróg czy przyjaciel?
 • Sztuka motywacji. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • ocena szkolenia

Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:36

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,

Cele i wskaźniki projektu Inwestycja w samego siebie

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących rezultatów: Rezultatów twardych takich jak:

 • 12 osób założy działalność gospodarczą – źródłem danych dla pomiaru wskaźnika będą kopie dokumentów rejestracyjnych Beneficjentów Ostatecznych
 • 30 osób zakończy udział w szkoleniach i doradztwie – źródłem dla pomiaru wskaźnika będzie liczba wydanych certyfikatów
 • 12 osób otrzyma wsparcie finansowe na starcie i w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności – źródłem dla pomiaru wskaźnika będzie liczba wypłaconych dotacji i wsparcia pomostowego.
 • 12 osób otrzyma doradcze wsparcie pomostowe w okresie 6 pierwszych miesięcy działalności – źródłem dla pomiaru wskaźnika będzie liczba wypełnionych formularzy doradczych Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:20

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: , ,

Na czym polegał projekt “Inwestycja w samego siebie”

Projekt pod tytułem ?Inwestycja w samego siebie szansą dla młodych przedsiębiorców w regionie?realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.Celem projektu było założenie działalności gospodarczej przez 12 osób w wieku 18 do 45, z terenu Dolnego Śląska. Cel ten miał zostać osiągnięty przez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia w postaci: Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 8 sierpnia 2011 at 11:20

Categories: Projekt Inwestycja w Samego Siebie   Tags: ,

Realizacja twardych i miękkich rezultatów projektu

Realizacja twardych rezultatów projektu

15 uczestnikom projektu ?Młodzi na Start? udzielono w sumie pomocy finansowej w kwotach:

 • 349829,55 PLN na rozwój przedsiębiorczości (na założenie swojej pierwszej firmy)
 • 46054,92 PLN w postaci wsparcia pomostowego (na bieżące wydatki w założonej firmie przez okres 6 pierwszych miesięcy jej istnienia)
 • 26400,00 PLN w postaci usług szkoleniowo doradczych (wynagrodzenie trenerów i doradców)
 • W sumie wsparcie finansowe udzielone uczestnikom projektu wyniosło 422284,47 PLN. Read more…
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:31

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej

Wyniki monitoringu i ewaluacji końcowej – realizacja twardych i miękkich wskaźników projektu

Zgodnie z procedurami monitoringu i ewaluacji, pomiaru wskaźników miękkich projektu dokonywano przy pomocy ankiet. Ankiety od ewaluacji i monitoringu zostały opracowane przez członków zespołu projektowego. Poprawki do ankiet nanosił osobiście kierownik projektu. W czasie trwania projektu dane z ankiet gromadzono i obrabiano w tzw. Bazie monitoringu, która miała postać pliku, programu excel. Tak zgromadzone dane, następnie przetwarzano i prezentowano w postaci okresowych raportów z ewaluacji i monitoringu (osobiście byłem współautorem kilku takich raportów). Najważniejsze obszary danych pochodzące ze wspomnianych raportów zostaną omówione w niniejszym podrozdziale. Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:31

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Ewaluacja i monitoring projektu

Celem głównym projektu ?Młodzi na start? było założenie działalności gospodarczej przez 12 osób – mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 18-25 lat. Cel ten miał zostać osiągnięty przez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia, pomagającego w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez: Read more…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)

Użytkownicy trafili do nas po frazach:

 • monitoring projektu
 • ewaluacja projektu
 • monitoring i ewaluacja projektu pokl
 • monitoring projektu pokl

Posted by alfamarketing - 7 sierpnia 2011 at 19:22

Categories: Projekt Młodzi na Start   Tags: , ,

Następna strona »